Předmět: Biostatistika

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Biostatistika
Kód předmětu KBE/012
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šmilauer Petr, doc. RNDr. Ph.D.
 • Lepš Jan, prof. RNDr. CSc.
 • Koutecký Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Základní pojmy, deduktivní a induktivní uvažování, obecná vědecká metoda, konfirmační analýza dat, jak lze pomocí statistiky lhát a jak na to lze přijít. Základní soubor a výběr, deskriptivní statistiky. Analýza kategoriálních dat, principy testování hypotéz. Analýza spojitých dat klasifikovaných do skupin (t-test, ANOVA). Vztah dvou kvantitativních proměnných, regrese a korelace. Poissonovo rozdělení, binomické rozdělení a jejich užití. Metody mnohorozměrné statistiky a jejich využití. Neparametrické metody jsou probírány vždy s příslušnými metodami parametrickými. Obsah cvičení: Ve cvičeních se prakticky užívají metody probírané na přednáškách s použitím programu STATISTICA.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická), Nácvik pohybových a pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem přednášky je seznámit studenty se základními principy statistického uvažování a s jejich aplikací na data biologických oborů. Celá přednáška je zaměřena na pochopení principů a především na aplikaci statistických metod a na správnou interpretaci výsledků statistických testů. Absolvent kurzu bude připraven zpracovat data pro účely vlastní bakalářské či diplomové práce a správně výsledky testů interpretovat. Dále bude chápat význam statistických hodnocení, které se vyskytují prakticky ve všech odborných článcích současných oborů biologie. Neměl by se nechat zmást tam, kde složitý statistický aparát zastírá chabou podstatu dat. Vše je demonstrováno na biologických příkladech, pokud možno blízkých těm, které bývají v bakalářských a magisterských pracech. Studenti se naučí zpracovat data pomocí statistického balíku STATISTICA.
Absolventi budou schopni: (1) převést výzkumné otázky na testovatelné hypotézy a odpovídající nulové statistické hypotézy, a take navrhnout uspořádání pokusu či pozorování, které povede k získání kvalitních dat (2) identifikovat typy dat, která danému problému odpovídají, a určit typy statistických modelů a metod, která jsou pro dané typy dat vhodná (3) zvolit a aplikovat vhodné typy statistických metod a modelů, zahrnující například test dobré shody, analýzu kontingenčních tabulek, jednovýběrový, párový a dvouvýběrový t-test (plus odpovídající neparametrické testy), analýzu variance (plus odpovídající neparametrické testy) včetně analýzy dat s blokovým uspořádáním, metody jednoduché a mnohonásobné regrese. Dále budou schopni ověřit základní předpoklady těchto metod (4) pomocí výběrových statistik a vhodných grafů shrnout analyzovaná data a hlavní závěry jejich analýzy
Předpoklady
Matematické znalosti v rozsahu středoškolského učiva (lineární algebra, teorie pravděpodobnosti).

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Kombinovaná zkouška, Test, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce Účast na cvičeních je kontrolována. V polovině semestru jsou znalosti ze cvičení ověřovány průběžným testem, jehož výsledky se kombinují se závěrečným zápočtovým testem. Před ústní zkouškou musí student dodat esej reprezentující fiktivní odborný článek se zaměřením na analýzu dat.
Doporučená literatura
 • Lepš J., Šmilauer P. Biostatistika. Episteme, České Budějovice, 2016. ISBN 978-80-7394-587-9.
 • Sokal R.R., Rohlf F.J. Biometry. 4th edition. Freeman, San Francisco, 2012.
 • Zar J.H. Biostatistical analysis, 5th edition. Pearson, San Francisco, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Archeologie (2016) Obory z oblasti historie 2 Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Matematika pro vzdělávání (1) Matematické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství matematiky pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Genetika a genové inženýrství (1) Biologické obory - Letní
Zemědělská fakulta Zemědělské biotechnologie (2017) Zemědělství a lesnictví 1 Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství matematiky pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Chemie (1) Chemické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Matematika pro vzdělávání (1) Matematické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Matematika pro vzdělávání (1) Matematické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Aplikovaná matematika (2010) Matematické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Aplikovaná informatika - specializace Bioinformatika (1) Informatické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství matematiky pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství matematiky pro střední školy (2012) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Matematika pro vzdělávání (1) Matematické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství matematiky pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie - specializace Antropologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin (1) Biologické obory - Letní
Filozofická fakulta Archeologie (2016) Obory z oblasti historie 2 Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Matematika pro vzdělávání (1) Matematické obory - Letní