Předmět: Paleoekologie, geologie a geomorfologie polárních oblastí

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Paleoekologie, geologie a geomorfologie polárních oblastí
Kód předmětu KBE/014
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vodrážka Radek, Mgr. Ph.D.
 • Bernardová Alexandra, Mgr.
 • Hanáček Martin, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášky 1. Organizace kurzu a cvičení a) historie geologického bádání polárních oblastí b) česká stopa v geologickém výzkumu polárních oblastí 2. Základy geologie pro polární výzkumy I a) Magmatizmus, vulkanizmus a vyvřelé horniny. b) Sedimentace a sedimentární horniny. c) Metamorfóza a přeměněné horniny. d) Fosílie. e) Stavba planety Země, zemská kůra, litosférické desky. 3. Základy geologie pro polární výzkumy II a) Stratigrafie a paleogeografie. Pravidlo superpozice, pravidlo vůdčích fosílií. Litostratigrafie, biostratigrafie. Sedimentární prostředí. Radiometrické (absolutní) stáří hornin. Chronostratigrafie. b) Přehled geologické historie Země a vývoje života. c) Glaciální epochy v historii Země. 4. Geologické, geomorfologické a paleontologické metody polárního výzkumu a) Specifika a charakter sedimentologicko-paleontologických prací v polárních oblastech. b) Sedimentologie a sedimentární petrografie glacigenních a glacifluviálních sedimentů. c) Dálkový průzkum Země, geomorfologické a geofyzikální metody výzkumu glaciálního a periglaciálního reliéfu 5. Geologická historie polárních oblastí I: prekambrium a paleozoikum a) Geografické vymezení a geologická charakteristika Arktidy a Antarktidy. b) Prekambrická historie. c) Kambrium - silur. d) Kaledonská orogeneze, první suchozemská flóra a obratlovci. e) Mladší paleozoikum. 6. Geologická historie polárních oblastí II: mezozoikum a paleogén a) Historická geologie mezozoika a paleogénu. b) Paleogeografie - geologický vývoj mezozoika a paleogénu v Arktidě a Antarktidě. c) Fauna a flóra mezozoika a paleogénu. 7. Reliéf a periglaciální prostředí polárních oblastí a) Reliéf polárních oblastí b) Periglaciální prostředí c) Permafrost a činná vrstva d) Periglaciální procesy a tvary reliéfu 8. Glaciální procesy, sedimenty a tvary reliéfu v polárních oblastech a) Ledovcová eroze a tvary reliéfu b) Glacigenní sedimenty a tvary reliéfu. c) Glacifluviální sedimenty a tvary reliéfu d) Glacilakustrinní sedimenty a tvary reliéfu e) Glacimarinní sedimenty a tvary reliéfu. f) Glaciální terestrické landsystémy. 9. Ostatní polární terestrické sedimenty a tvary reliéfu a) Koluviální sedimenty a tvary reliéfu. b) Aluviální sedimenty a tvary reliéfu. c) Fluviální sedimenty a tvary reliéfu. d) Lakustrinní sedimenty a tvary reliéfu. e) Eolické sedimenty a tvary reliéfu. f) Marinní sedimenty a tvary oceánského dna. 10. Geologická historie polárních oblastí III: neogén a kvartér a) Historie polárních oblastí během neogénu a kvartéru. b) Poslední deglaciace a vznik současné krajiny. c) Holocenní vývoj odledněných oblastí. 11. Vztah geologie-klima-vegetace v polárních oblastech a) Biogeografie některých skupin organismů jako důsledek geologických procesů. b) Dopady dob ledových na biomy a jejich zonaci. 12. Kvarterní paleoekologie polárních oblastí a) Základní paleoekologické metody. b) Vývoj a změny fauny a flóry od posledního glaciálu v polárních oblastech. c) Původ a migrace druhů, refugia. Obsah cvičení V rámci geologických exkurzí posluchači navštíví rozsáhlé odkryvy paleozoických hornin Barrandienu (ordovik - devon, Dalejské a Prokopské údolí) a mesozoických hornin České křídové pánve (sladkovodní a mořská křída, Hloubětín). Cílem exkurzí je seznámit posluchače se základními metodikami geologického výzkumu přímo v terénu. Během exkurzí se posluchači naučí poznávat hlavní typy sedimentárních hornin, dokumentovat výchozy, sbírat fosilie a pracovat s geologickým kompasem a kladivem. Velký důraz je kladen na aplikování paleontologických, sedimentologických, petrografických, historicko- a strukturně-geologických poznatků přímo v terénu.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Přednáška pojednává o geologické historii polárních oblastí od prekambria do součastnosti a o vývoji organizmů ve vztahu ke geologickým faktorům. Úvodní bloky se zaměřují na hlavní geologické jevy (vznik hornin a fosílií, stavba a složení litosféry, stratigrafie) a metody výzkumu. Další bloky jsou věnovány prekambrické až paleogenní historii kontinentů, které dnes leží v polárních oblastech. Hlavní část přednášky je soustředěna na geologické procesy, které utvořily krajinu polárních oblastí během kvartéru a probíhají do současnosti. Závěrečné bloky pojednávají o vývoji flóry a fauny v závislosti na geologických procesech během kvartéru. Součástí kurzu je geologické-paleontologické terénní cvičení v Čechách, zaměřené na osvojení metod výzkumu, které lze aplikovat v polárních oblastech.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží a ak. letech začínajících sudým letopočtem (např. 2014/2015)
Doporučená literatura
 • Benn, D. I., Evans, D. J. A. (2010): Glaciers & Glaciations. Second Edition. Hodder Education, An Hachette UK Company..
 • Bridge, J. S. (2003): Rivers and Floodplains. Form, Processes and Sedimentary Record. Blackwell Publishing..
 • Elias S.A., Ed. (2006): Encyclopedia of Quaternary Science. 4 volume set. Elsevier..
 • French H.M. (2007): The Periglacial Environment. Third Edition. Wiley..
 • Fütterer D. K., Damaske D., Kleinschmidt G., Miller H., Tessensohn F. (2003): Antarctica. Contributions to Global Earth Sciences. Springer..
 • Goudie, A.S. (2004): Encyclopedia of Geomorphology. 2 volume set. Routledge..
 • Hambrey, M. J., Glasser, N. F. (2012): Discriminating glacier thermal and dynamic regimes in the sedimentary record. Sedimentary Geology, 251-252: 1-33..
 • Hubbard B. and Glasser N. (2005): Field Techniques in Glaciology and Glacial geomorphology. Wiley..
 • Mišík M., Chlupáč I., Cicha I. (1984): Stratigrafická a historická geológia. Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
 • Nichols G. (2009): Sedimentology and Stratigraphy. Second Edition. Wiley-Blackwell..
 • Prošek P. et al. (2012): Antarktida. Academia..
 • Selley R.C., Cocks L.R.M., Plimer I.R., Eds. (2005): Encyclopedia of Geology. 5 volume set. Elsevier..
 • Tingey R. J. ed. (1991): The Geology of Antarctica. Clarendon Press..
 • Tucker M. (2003): Sedimentary Rocks in the Field. Third edition. Wiley..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr