Předmět: Socioekologie rurálního prostoru

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Socioekologie rurálního prostoru
Kód předmětu KBE/019
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kučera Tomáš, doc. RNDr. Ph.D.
  • Těšitel Jan, doc. Ing. CSc.
  • Straková Jitka, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: Základní socioekologické principy (jednodenní seminář ve Vídni); Metody studia lokálních rurálních systémů ze socioekologické perspektivy, toky materiálů a energie, způsoby využívání půdy, technologií a lidské práce v regionálních rurálních systémech, přechod od agrárních k industriálním rurálním společnostem (blokový seminář na Třeboňsku). Obsah cvičení: Analýza dat o využití času, energie a materiálů v různých rurálních komunitách vzhledem k udržitelnosti hospodaření, sběr terénních dat a uskutečnění interview v Klikově, prezentace výsledků a formulace reportu v pracovních skupinách.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Exkurze
  • Účast na výuce - 32 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Exkurze - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem semináře je představit studentům základní metody studia lokálních rurálních systémů v rámci konceptu udržitelného rozvoje. Na základě aplikace systémového přístupu se studenti učí analyzovat rurální socio-ekologický systém jako soustavu vzájemně se ovlivňujících proměnných reprezentovaných toky materiálů a energie, způsoby využívání půdy, lidskou prací a používanými technologiemi. Kurz studentům poskytuje teoretický základ a praktické zkušenosti se sběrem relevantních terénních empirických dat. Studenti se učí navázat osobní kontakt s respondenty a získávat od nich "citlivá" data a informace, stejně tak jako formulovat získané výsledky do podoby odborné zprávy.

Předpoklady
aktivní znalost AJ

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce, Průběžné hodnocení

Periodicita: předmět běží každý rok Kurz s účastí vídeňských a českých studentů. Přednášky i další komunikace vedeny v angličtině.
Doporučená literatura
  • Fischer-Kowalski, M., & Haberl, H., 2007. Socioecological transitions and global change: Trajectories of social metabolism and land use (Eds.), Cheltenham, UK, Northampton, USA: Edward Elgar..
  • Fischer-Kowalski, M., Singh, S.J., Ringhofer, L., Grünbühel, C.M., Lauk, C., Remesch,.
  • Kušová D., Těšitel J., Bartoš M. (2009): Biosphere reserves as learning sites for sustainable development (a case study of the Czech Republic). In: Linda R. Elling (Ed.). Social Development. New York, Nova Publishers: 87-124..
  • Singh, S.J., Ringhofer, L., Haas, W., Krausmann, F., Fischer-Kowalski, M., 2010. Local.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr