Předmět: Ekologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologie
Kód předmětu KBE/022
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Řehounková Klára, RNDr. Ph.D.
 • Šebelíková Lenka, Mgr.
 • Nácarová Jana, Mgr.
 • Lepš Jan, prof. RNDr. CSc.
 • Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
 • Libra Martin, Mgr.
 • Kolář Vojtěch, Mgr. Ing.
 • Švamberková Eva, Mgr.
 • Müllerová Anna, Mgr.
 • Lisner Aleš, Mgr.
 • Drábková Tereza
 • Průchová Alexandra, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: Vědní obor ekologie jako biologická disciplina. Vlastnosti druhu a životní podmínky prostředí. Abiotické faktory. Populace : definice, charakteristiky, změny v čase. Vztahy mezi organismy : Kompetice. Kompetice uvnitř druhu. Kompetice mezi druhy. Modely kompetice. Kompetice u rostlin. Vztahy mezi organismy různých druhů : Predace. Parasitoidi. Herbivoři. Vztahy mezi organismy různých druhů : Parasitismus. Vztahy mezi organismy různých druhů : Mutualismy. Životní strategie populací. Společenstvo. Systémová analysa ekosystémů. Modely v ekologii. Organismy a biogeochemické cykly hlavních prvků a látek. Půda jako ekosystém. Energetika ekosystému Biomy a ekosystémy a jejich rozmístění na Zemi (souše a moře). Člověk jako ekologický faktor. Obsah cvičení: Cvičení probíhá jednou za dva týdny v dvouhodinových blocích. Část cvičení probíhá v terénu. Složení společenstva a jeho využití k indikaci prostředí. Určení prostorového rozmístění individuí v populaci. Metody měření abiotických faktorů prostředí. Určování velikosti populací. Odhady růstové rychlosti. Ekologické výpočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur), Nácvik pohybových a pracovních dovedností
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 52 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student pochopí základní principy ekologie jako vědní disciplíny, a zároveň získá základní přehled o problematice ekologie. Zároveň během cvičení získá přehled o základních ekologických metodách, a o ekologických výpočtech.
Studenti pochopí základní principy ekologie, naučí se základní ekologické metody, a naučí se samostatně zhodnotit vybrané problémy ekologie.
Předpoklady
Kurs pro první ročníky, předpokládá se gymnaziální znalost biologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Test

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
 • Štorch, D., S. Mihulka, 2000 : Úvod do současné ekologie. - 157 p. Portál, Praha. ISBN 80-7178-462-1..
 • Colin R. Townsend Michael Begon John L. Harper. Základy ekologie. Univ. Palac. Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biofyzika (1) Fyzikální obory 1 Zimní
Pedagogická fakulta Vzdělávání v biologii (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie - specializace Antropologie (1) Biologické obory 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie (1) Biologické obory 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Pedagogická fakulta Vzdělávání v biologii (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní