Předmět: Evoluční ekologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Evoluční ekologie
Kód předmětu KBE/023
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Boukal David, doc. Ing. MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1. Evoluční ekologie jako syntéza dvou přístupů. Vztahy mezi ekologickými a evolučními procesy. Ústřední role fenotypu. Vztah fenotyp-genotyp, vliv prostředí. 2. Typy individuálních znaků a jejich selekce. Způsoby měření selekčního tlaku a evoluční odpovědi. Breeder's equation. 3. Měření individuální zdatnosti (fitness). Moderní pohledy na r- a K-selekci. Statická a dynamická adaptivní krajina. Souvislost mezi fitness a limitujícími faktory v populaci. 4. Fenomenologické a mechanistické přístupy v evoluční ekologii. Trade-offs. Toky energie v organismu. 5. Klasické studie evoluce životních cyklů. Případová studie 1: reprodukční strategie. 6. Adaptace v náhodném prostředí, bet-hedging. PS 2: evoluce dormance potomstva u rostlin a zooplanktonu. 7. Fenotypová plasticita a normy reakce. PS 3: adaptace na různé predátory. 8. Sociobiologie a evoluce chování. PS 4: evoluce osobností u zvířat. 9. Evoluce systémů rozmnožování, pohlavní výběr. PS 5: bitva pohlaví a péče o potomstvo. 10. Evoluce v kontextu více druhů. Interakce predátor-kořist, rostlina-herbivor a hostitel-parazit. PS 6: evoluce virulence. 11. Evoluce kooperace, mutualismu and symbiózy. PS 7: opylování fíkovníků. 12. Evoluce způsobená člověkem. Domestikace jako evoluční proces. Evoluce rezistence patogenů, rezistence vůči pesticidům. PS 8: evoluce způsobená rybolovem. Obsah cvičení: Četba a rozbor klasických studií formou diskuze a/nebo výzkumný projekt malého rozsahu pro skupiny 1-3 studentů (literární rešerše na zvolené téma, analýza publikovaných nebo vlastních dat, případně jednoduchá simulační studie).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 48 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními koncepty a klasickými metodami evoluční ekologie s důrazem na vzájemné provázání ekologických a evolučních procesů a na ilustrativní příklady. Cvičení se zaměří na vybrané koncepty a metody formou společných diskuzí a rozboru předních článků. Navíc lze v rámci miniprojektu zpracovat vybrané téma. Tato kombinace umožní studentům získat praktické zkušenosti a dovednosti, které lze široce uplatnit v různých oborech. Předmět rozvíjí a kombinuje přístupy Populační ekologie (KBO 334) a Evoluční biologie (KZO 270). Vysvětluje evoluci ekologických vztahů a jevů, popisovaných v rámci KBO 334, KZO 270 a dalších ekologických přednášek. Výklad je doplněn o ukázky současného vývoje v oboru a rozbor řešení konkrétních úloh, které ukazují, jak lze evolučně ekologické otázky studovat. Překryv s kurzem UMB 345 je minimální, důraz je kladen na biologický kontext.
Student detailně porozumí hlavním evolučním jevům a principům v ekologickém kontextu. Je schopen interpretovat vědecké publikace v daném oboru, osvojí si základy analýzy vybraných evolučně-ekologických otázek a pochopí souvislostí mezi konkrétním problémem, teoretickými koncepty a metodami řešení.
Předpoklady
Kurz předpokládá záíkladní znalost hlavních ekologických a evolučních konceptů.

Hodnoticí metody a kritéria
Test, Seminární práce

Periodicita: běží v akademických letech začínajících lichým letopočtem (např. 2013/2014). Konkrétní forma a rozsah cvičení budou upřesněny tak, aby odpovídaly potřebám a úrovni přihlášených studentů. Projekty malého rozsahu mohou být dotaženy do podoby publikace. Výsledné hodnocení studenta bude kombinací účasti na společných diskuzích/projektu a písemného testu na závěr kurzu.
Doporučená literatura
  • Fox C.W., Roff D.A., Fairbairn D.J. (eds), 2001: Evolutionary Ecology: Concept and Case Studies. Oxford University Press, Oxford..
  • Mayhew P.J., 2006. Discovering Evolutionary Ecology: Bringing Together Ecology and Evolution. Oxford University Press, Oxford..
  • Roff D.A. Modeling Evolution. New York, 2010. ISBN 978-0-19-957114-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -