Předmět: Krajinná ekologie I.

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Krajinná ekologie I.
Kód předmětu KBE/025
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hais Martin, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1) Úvod do krajinné ekologie, pojetí, historie vývoj. Vymezení předmětu, různé školy, přesahy, holistický přístup, hlavní řešené problémy, Evropská úmluva o krajině. 2) Krajina, měřítko, hierarchie procesů, (fraktály). Definice krajiny, homogenita - heterogenita v souvislosti s měnícím se měřítkem. Prostorová distribuce prvků, jevů a procesů. 3) Data krajinné ekologie, GIS, DPZ. Data dle vazeb k prostoru s přesnou/ s nevymezenou lokalizací (popisná, databázová, mapy, digitální data), data historická - současná. Různá míra dostupnosti dat - současný stav. 4) Metody krajinné ekologie. Metody práce s prostorovými daty. Hodnocení časových a prostorových změn, trendy, modely, prostorové interpolace. Historické simulace, predikční modely. ÚSES. 5) Faktory formující krajinu, environmentální a antropogenní vlivy. Krajina jako integrální výsledek působících faktorů. Environmentální faktory (geologie, geomorfologie, pedologie, klima, geogr. poloha, hydrosféra). Antropogenní faktory (kultura, historie,ekonomika, etika) 6) Struktura, funkce a změna krajiny. Hlavní složky krajiny, plošky a jejich vznik, krajinná matrix. Krajina jako dynamický systém. Změna krajiny v čase (disturbance, fragmentace, sukcese) 7) Management krajiny, legislativa (J. Fanta) 8) Procesy v krajině - Atmosféra (změna klimatu, rozkolísanost klimatu, příklady ze světa i z minulosti, aktuální termín "global weirding") 9) Procesy v krajině - Hydrosféra (hydrologický cyklus, rizika sucha a povodní, evapotranspirace - disipace sluneční energie, voda jako klíčový zdroj tohoto století, distribuce vody v krajinném - globálním měřítku, management vody) 10) Procesy v krajině - Půda (půda jako strategický zdroj, její ochrana, kontaminace, rizika pro půdy -eroze, mineralizace; problém desertifikace) 11) Procesy v krajině - Vegetace (vliv vegetace na lokální - regionální - globální klima, důsledky pro energetiku krajiny, sekvestrace uhlíku vegetací. 12) Ekosystémové funkce krajiny. Snaha o vyrovnané využívání krajiny, udržitelnost. Ekonomické zhodnocení krajinných funkcí, Hesenská metoda) Obsah cvičení: 1) Typy prostorových dat v krajinné ekologii (I), základní parametry, jejich dostupnost, vizualizace. 2) Hlavní operace s prostorovými daty, klasifikace dat, detekce časových změn, trendy. 3) Hierarchie procesů v krajinné ekologii, "scaling", prostorové vztahy. 4) Reliéf - Digitální modely terénu, jejich vlastnosti a odvozené parametry (dopadající sluneční záření, index tepelného požitku apod.). 5) Energetika krajiny, vliv využití území a vegetace na disipaci sluneční energie, termální data. 6) Klimatická data: vývoj a změny klimatu, globální dostupné databáze. 7) Hydrologická data: hydrologické modely odtoku a retence vody v krajině (morfologie říční sítě, odtokové poměry). 8) Pedologická data, dostupné databáze, odvozené parametry - riziko zranitelnosti půd erozí. 9) Vegetace jako integrální projev environmentálních podmínek - modely. 10) Syntéza dat, Komplexní krajinný model, vztahově-prostorové analýzy.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s vymezením oboru krajinné ekologie, jejími hlavními principy a metodami. Hlavní náplň kurzu Krajinná ekologie I je zaměřena na přírodní procesy v krajině, jejich vzájemné vazby a zejména jejich výslednou syntézu, které odpovídá holistickému pojetí výzkumu krajiny. Předmět využívá poznatků ekologie a ekosystémové biologie. Snaží se rovněž o propojení poznatků ze základního a aplikovaného výzkumu.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží v každý akademický rok
Doporučená literatura
  • Coulson, R. N., Tchakerian, M.D. (2010): Basic landscape ecology. KEL Partners Inc, 300pp..
  • Časopisy: Landscape Ecology, Vesmír, Živa.
  • Gergel, S. E., Turner, M. G. (2002): Learning landscape ecology: A Practical Guide to.
  • Kolejka, J., Boltižar, M., Dostálek J., Elznicová, J.,Hynek, A., Kučera, Z., Kukla, P., Lipský, Z., Machová, I., Mulková, M., Michalová, E., Olah, B., Ppopelková, R., Rakytová, I., Skaloš, J., Svatoňová, H., Šantrůčková, M., Vávrová, V., Vráblík, P., Vráblíková, J., Vranka, P., Weber, M. (2011): Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 342 s..
  • Moldan, B. (2001): (Ne)udržitelný rozvoj - ekologie, hrozba i naděje. Karolinum. 140s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní