Předmět: Krajinná ekologie II.

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Krajinná ekologie II.
Kód předmětu KBE/026
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kučera Tomáš, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1) Zonace Evropy a postglaciální migrace z refugií. Vývoj lesa během holocénu, formování horní hranice lesa a vývoj krajiny pod vlivem osídlení, nástup teplomilných a světlomilných druhů, přirozené a umělé bezlesí a jeho význam pro biodiverzitu. 2) Biogeografie a sídelní geografie (jak přírodní podmínky predeterminovaly migrace organismů a člověka). Pohřbené resp. reliktní krajiny; historická diverzifikovaná krajina a extenzivní hospodaření (pastva v lese, střední les), původní a nepůvodní lesy a jejich indikace, lesy variabilní a uniformní, pestrá druhová skladba dřevin, vysídlené a opuštěné krajiny nejenom v pohraničí. 3) Historický vývoj kulturní krajiny, renesanční a barokní úpravy, romantické prvky, stavby a architektura, estetická funkce krajiny a její přínos pro metodiky hodnocení krajinného rázu. 4) Krajina 20. a 21. století - cesta od agrární krajiny ke krajině mimoprodukční. Časový vývoj funkcí krajinných prvků, vývoj hranice les-bezlesí, sukcese v opuštěných krajinách. Hodnota krajiny dříve a dnes. 5) Krajinný ráz a metody jeho hodnocení. 6) Rybniční krajina jako příklad spojité nádoby živin, toků energií, migrací organismů a osídlení člověkem. Intenzivní a extenzivní hospodaření, produkční funkce rybníků a ochrana přírody. Mokřady a jejich topoklimatický efekt. 7) Agroenvironmentální programy, dotace na obhospodařování zemědělské krajiny, ekologické zemědělství, princip pozemkových úprav, zalesňování zemědělské půdy, obnovy neprodukčních rybníků, agroturistika. Ekologická turistika a turistika obecně, služby. 8) Městská ekologie: městské klima, půdy a vody jako zdroj, diverzita ve městech. Veřejný prostor a veřejná zeleň. Zelená architektura a zelená infrastruktura. Zeleň a globální změny klimatu. 9) Územní rozvoj měst a obcí, význam propojení biokoridorů pro diverzitu druhů i forem, zakládání, správa a údržba funkční zeleně, příměstské lesy (dilema městských alejí a remízů, biodiverzita vs. bezpečnost). 10) Konektivita krajiny, migrační bariéry, propustnost krajinné mozaiky, šíření nepůvodních druhů, efekt dopravních cest jako bariér a současně koridorů. 11) Intenzifikace vs. opuštění krajiny. Vratné a nevratné změny. Rurální prostor a výzvy 21. stol. (zelená energetika - větrné a sluneční elektrárny, energetické plodiny, zatravnění a zalesnění, obnova starých sadů, atp.). 12) Human well-being. Racionální pohled na tzv. genius loci. Provázání socio-ekono-ekologického systému. Obsah cvičení: 1. Typologie krajiny České republiky (přírodní a kulturní krajiny) a její struktura (fyzicko-geografické sféry, biodiverzita, vývoj parcelace). 2. Prehistorický a historický vývoj krajinného uspořádání (vývoj osídlení, kulturní krajina). Proměna středoevropské krajiny za posledních 100 let (hledání historických podkladů, starých map a fotografií) a prognóza budoucího vývoje. 3. Krajina a její funkce (ekologické, kulturní, společenské, hospodářské). Tvorba mentální mapy. 4. Ochrana krajiny: hodnocení krajinného rázu (krajina harmonická a narušená). 5. Obnova a rekultivace narušené krajiny, tvorba krajiny. Land art. 6. Krajina a turistický ruch (přírodní a kulturní atraktivity v regionu). 7. Kde se potkává ochrana krajiny s ochranou přírody a kde se rozcházejí? 8. Územně-plánovací dokumentace a legislativa zaměřená na ochranu a plánování krajiny. 9. Scénářová studie budoucího vývoje krajiny. 10. Orientace v krajině - práce s GPS

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Kurz je koncipován primárně jako pokročilý kurz pro studenty bakalářského studia oboru Péče o životní prostředí (zde povinná prerekvizita KBE-954 Krajinná ekologie 1), resp. doplňkový kurz pro ostatní studenty. Na kurz navazují samostatně koncipované semináře připravené na míru jednotlivým oborům.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běžíkaždý akademický rok.
Doporučená literatura
  • Beck T. (2013): Principles of ecological landscape design. Island Press..
  • Collinge S.K. (2009): Ecology of fragmented landscapes. Baltimore, 340 p..
  • Časopisy: Landscape Ecology, Landscepe and Urban Planning, Agriculture, Ecosystems and Environment.
  • Lambin E.F. & Geist H.J. (2006): Land/use and land/cover change. Local processes and global impacts. Springer, 222 p..
  • Niemala J. (ed.)(2011): Urban ecology. Oxford Univ. Press..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní