Předmět: Památkový rozměr jihočeské krajiny

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Památkový rozměr jihočeské krajiny
Kód předmětu KBE/027
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Gaži Martin, Mgr.
 • Ehrlich Marek, Ing.
 • Šnejd Daniel, Ing.
 • Lavička Roman, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1. Kulturní historie jihočeské krajiny, místa paměti; 2. Prehistorická a raně středověká sídelní struktura; 3. Středověký a raně novověký urbanismus; 4. Krajina středověkých kostelů; 5. Drobná šlechtická sídla; 6. Vesnice; 7. Rybníky, mlýny, hamry a další technická zařízení; 8. Zahrady; 9. Komponovaná barokní a romantická krajina; 10. Sakralizace příměstského prostoru a barokní poutní místa; 11. Boží muka, kaple, exteriérové sochařství; 12. Krajina v ikonografii; 13. Modernistické projekty a krajina (předměstí, přehrady, vojenské újezdy) Obsah cvičení: Dvě půldenní exkurze zaměřené na významné jihočeské památky, kde se propojuje historické, kulturní a přírodní dědictví, tedy do některých z vyhlášených či navržených krajinných památkových zón (KPZ).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
 • Účast na výuce - 36 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení s kulturními dějinami krajiny s důrazem na jih Čech, centrem zájmu budou kulturní památky a památková území v jejich dějinném vývoji, včetně identifikace a možností rehabilitace jejich hodnot. Přednáškový cyklus realizují odborní pracovníci Národního památkového ústavu včetně M. Gažiho, který celý kurz organizuje a vede.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Periodicita: předmět běží každý rok Výuka a exkurze proběhnou na základě smlouvy mezi JU a NPU v prostorách, které NPÚ spravuje
Doporučená literatura
 • GAŽI M. - HANSOVÁ J., Svatyně za hradbami měst, České Budějovice 2012..
 • GAŽI, M. (ed.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011..
 • GAŽI M. -OURODA V. (edd.), Památky jižních Čech I-V, České Budějovice 2008-2014..
 • HÁJEK, P., Zděná boží muka v jižních Čechách, České Budějovice 2008..
 • HAVLOVÁ, M., Krajinář Ferdinand Runk, České Budějovice 2014..
 • KIBIC K. - VOŠAHLÍK A., Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice, Praha2011..
 • LAVIČKA, R., Pozdně gotické kostely na rožmberském panství, České Budějovice 2013..
 • PALOUŠOVá, Z., Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě, České Budějovice 2008..
 • RAZÍM V. - MACEK P., Zkoumání historických staveb, Praha 2011..
 • ŠTORM B., Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti, Brno 2008..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr