Předmět: Péče o kulturní krajinu

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Péče o kulturní krajinu
Kód předmětu KBE/028
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šantrůčková Markéta, RNDr. et PhDr. Ph.D.
 • Suchara Ivan, doc. RNDr. CSc.
 • Baroš Adam, Ing.
 • Sojková Eva, Ing.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: " Typologie kulturně historicky hodnotných jevů a struktur v krajině. Zeleň jako důležitá součást kulturně historicky hodnotných krajinných jevů a struktur. " Zdroje pro studium kulturně historicky hodnotných jevů a struktur v krajině: staré a současné mapy, staré i současné soupisy a databáze, obrazové a písemné prameny. " Specifika kulturně historických vegetačních hodnot volné a urbanizované krajiny, odlišné přístupy v městských a vesnických památkových rezervacích / zónách, v krajinných památkových zónách, certifikované metodiky. " Specifika různých typů krajiny podle typologie UNESCO (krajiny komponované, reliktní, kontinuálně se vyvíjející a asociativní), specifika kulturně historicky hodnotných jevů a struktur v jednotlivých typech. " Ochrana kulturně historicky hodnotných krajin, jejich jevů a struktur z hlediska památkové péče: představení možností památkové péče, plošná památková ochrana území prostřednictvím městských památkových rezervací a zón, vesnických památkových rezervací a zón, krajinných památkových zón. " Ochrana kulturně historicky hodnotných krajin, jejich jevů a struktur z hlediska spolupráce s ochranou přírody a krajiny: představení možností ochrany přírody a krajiny, plošná ochrana území prostřednictvím přírodních parků a chráněných krajinných oblastí, obecná ochrana přírody a krajiny prostřednictvím ochrany krajinného rázu a ochrany mimolesní zeleně, institut památného stromu. Obsah cvičení: Zeleň jako důležitá součást kulturně historicky hodnotných krajinných jevů a struktur (exkurze po Průhonickém parku). Mapování vegetačních hodnot volné a urbanizované krajiny, odlišné přístupy v městských a vesnických památkových rezervacích / zónách, v krajinných památkových zónách, ukázka práce podle certifikovaných metodik. Identifikace hodnotné zeleně, návrh její ochrany.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze
 • Účast na výuce - 36 hodin za semestr
 • Exkurze - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti o zeleni jako kulturně historické hodnotě volné i urbanizované krajiny. Studenti se naučí rozpoznávat, identifikovat a hodnotit kvalitu vegetačních kulturně historicky hodnotných jevů a struktur v krajině a budou schopni pracovat s faktory ovlivňujícími jejich existenci a využívání. Budou prezentovány praktické způsoby a možnosti jejich ochrany a konkrétní možnosti a postupy managementu vedoucí k jejich uchování a zlepšení stavu.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Periodicita: předmět běží každý rok Výuka proběhne v Průhonicích na základě smlouvy o spolupráci mezi JU a VÚKOZ v.v.i.
Doporučená literatura
 • BAROŠ, A. et al. (2015): Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. Certifikovaná metodika. VÚKOZ-ZF MENDELU-PřF UK, Průhonice-Brno-Praha..
 • BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ, K., NEDBAL, V. (2005): Stabilní katastr jako zdroj informací o krajině. Historická geografie, 33, s. 397-409..
 • KOWARIK, I. (1998): Naturschutz und Denkmalpflege. Wege zu einem Dialog im Garten. Hochschulverlag AG an der ETH, Zürich..
 • KŘESADLOVÁ, L. et al. (2015): Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění. NPÚ, Praha..
 • KULIŠŤÁKOVÁ, L., KUČERA, P., SALAŠOVÁ, A. et al. (2014): Metodika identifikace komponovaných krajin. Certifkovaná metodika č. MK-S 5138/2013 OVV. ZF MENDELU, Lednice..
 • NOVÁK Z. (2001): Dřeviny na veřejných městských prostranstvích. Státní ústav památkové péče, Praha..
 • SOJKOVÁ, E., GLOSOVÁ, M., KUPKA, J., ŠIŘINA, P.: (2015): Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje. VUKOZ, Průhonice..
 • WEBER, M. et al. (2015): Identifikace a ochrana kompozičních principů v památkách zahradního umění. VUKOZ. Průhonice..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr