Předmět: Územní plánování jako nástroj ochrany přírody a krajiny

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Územní plánování jako nástroj ochrany přírody a krajiny
Kód předmětu KBE/029
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kyrian Radek, Ing.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Úvod do právních předpisů a legislativního rámce územního plánování. Zásady územního rozvoje kraje (ZUR) a Politika územního rozvoje České republiky (PUR ČR) a jejich vliv na projednávání a projektování územního plánu obce. Význam územního plánu (ÚPD) pro ochranu přírody a krajiny. Projektování ÚSES a způsob jeho projednání a závaznosti. Historické podklady, mapy jako podklad pro projektování USES a revitalizaci vodních toků v rámci schvalování ÚPD - příklady z praxe. Územně analytické podklady (ÚAP) jako povinný podklad pro návrh ÚPD. Postup dotčených orgánů státní správy při pořizování ÚPD s důrazem na průchod krajiny, minimalizaci fragmentace krajiny a zajištění migračních koridorů pro velké savce v rámci územního plánu. Návrh lokálního systému ekologické stability na základě reálných podkladů na území katastru obce a diskuze o vhodnosti umístění skladebných částí a jejich funkčnosti. Zapojení ČR do systému Eeconet, Natura 2000 (EVL, Ptačí oblasti, NPR, PR, NPP, PP) jako součást USES. Krajinný ráz a jeho ochrana v ÚPD. Problematika posuzování a hodnocení krajinného rázu. Biotopy (Natura 2000 a biotopové mapování ORP), jejich ochrana a význam pro územní plánování. Předmětem přednášky je vyzdvihnout význam ÚPD. Negativní zkušenosti z praxe při podcenění některé části ÚPD a příklady obcházení zákona při prosazování investičních záměrů. Cvičení: terénní exkurze na plochy řešených reálnými územními plány na Českobudějovicku a jejich konflikty s ochranou přírody. Práce s územním plánem a návrhy ochrana přírodních lokalit a USES.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty jak využívat územní plánování jako nástroj pro ochranu přírody. Studenti se v rámci cvičení seznámí s příklady dobrých i kontroverzních zpracování územního plánu.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Periodicita: předmět běží v akademických letech začínajících sudým letopočtem (např. 2016/2017).
Doporučená literatura
  • Časopis Ochrana přírody a krajiny č. 22/2012, zvláštní číslo - ekologická síť v ČR - dostupný na webu časopisu.
  • LÖW J., MÍCHAL I., 2003: Krajinný ráz - Lesnická práce, 552 str..
  • Zákon ČNR č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v platném znění.
  • Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní