Předmět: Ekologie a životní prostředí

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologie a životní prostředí
Kód předmětu KBE/030
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Tahovská Karolína, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: Seznámení s pojmem ekologie, definice a historický kontext, ekologie jako vědní disciplína, různorodost členění, základní ekologické pojmy a principy, ekologická hierarchie a komplexnost (od organismu po ekosystém), Prostředí - neživé prostředí, jeho abiotické složky a faktory (látky a klimatické faktory; zdroje), koloběhy látek, biosféra (autotrof a heterotrof; producent - konsument - destruent), Proměnlivost prostředí, Ekologická dimenze života, Vztahy mezi organismy, Organismy v prostoru a čase, Produkční ekologie, Ekosystémová ekologie, Aplikovaná ekologie a věda o životním prostředí, Země jako super-ekosystém, Člověk jako klíčový ekologický faktor - problémy, globální problémy v kontextu České republiky Obsah cvičení: Cvičení odpovídají tematicky jednotlivým přednáškovým okruhům, přičemž je kladen důraz na samostatnější práci studentů a použití získaných znalostí při řešení ekologicko-biologických úloh.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická)
Výstupy z učení
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s problematikou současné ekologie od úrovně jedince přes populace a společenstva až k fungování Země jako globálního ekosystému. Kromě detailnějších poznatků z obecné ekologie představí kurz účastníkům i základy ekologie jako širší vědecké disciplíny (např: ekosystémová ekologie, produkční ekologie, aplikovaná ekologie, ekologie mikroorganismů, ekologie půdy). V závěru kurzu se budeme zabývat působením člověka na okolní prostředí a vývojem jeho morálně ekologických postojů (morální ekologie, etika životního prostředí).
Posluchači budou chápat problematiku současné ekologie od úrovně jedince přes populace a společenstva až k fungování Země jako globálního ekosystému. Absolventi budou schopni analýzy odborného textu (v anglickém jazyce, včetně vědecké literatury) a budou se orientovat v problematice různých přístupů morální ekologie a etiky životního prostředí.
Předpoklady
základní orientace v problematice ekologie a životního prostředí

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška

Periodicita: předmět běží každý rok
Doporučená literatura
  • Begon, Harper, Townsend. Ekologie - jedinci, populace, společenstva. Olomouc, 1999. ISBN 0-86542-111-0.
  • Braniš, Pivnička. Úvod do studia životního prostředí. Praha, 1994. ISBN 80-7066-945-4.
  • David Štorch, Stanislav Mihulka. Úvod do současné ekologie. Praha, 2000. ISBN 80-7178-462-1.
  • Erazim Kohák a kol. Závod s časem - texty z morální ekologie. Praha, 1996. ISBN 80-85368-81-1.
  • Josef Petr Ondok. Člověk a příroda - hledání etického vztahu. Praha, 1998. ISBN 80-7192-239-0.
  • Moldan Bedřich. Podmaněná planeta. Praha, 2015. ISBN 978-80-246-2999-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr