Předmět: Interakce mezi rostlinami a živočichy

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Interakce mezi rostlinami a živočichy
Kód předmětu KBE/049
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Janeček Štěpán, Mgr. Ph.D.
  • Jersáková Jana, doc. RNDr. Ph.D.
  • Čížek Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1. Šíření plodů a semen (mutualismus a antagonismus, plody jako potrava, predátoři semen, miméze v šíření semen) 2. Herbivorie I. - herbivorie hmyzu (antagonismus, obrana rostlin: strukturní a chemická, fyziologická a etologická odpověď herbivorů, generalizace a specializace herbivorů, obranné syndromy rostlin) 3. Herbivorie II. herbivorie savců (antagonismus, vliv savčích herbivorů na složení a strukturu rostlinných společenstev, adaptace savčích herbivorů na rostliny, problém toxických sekundárních metabolitů, mutualismus trávy a spásači) 4. Mutualistické a antagonistické vztahy mezi rostlinami a mravenci (opylování, mimokvětní nektária, Botova tělíska, domácia, myrmekochorie, herbivorie, ochrana a výživa rostlin) 5. Úvod do evolučních a koevolučních vztahů mezi rostlinami a živočichy (mezidruhové interakce a evoluce biodiverzity, pohled na vztahy mezi rostlinami a živočichy v geologickém měřítku) 6. Opylování I. Úvod do opylování (květní morfologie, opylování a oplození, přenos pylu, výhody a nevýhody zoogamie, Strategie rozmnožování a sexuální systémy (květní vlastnosti podporující cizosprášení (herkogamie, dichogamie, dvoudomost, inkompatibilita), pojištění reprodukce (kleistogamie, autogamie, životnost květů), studium reprodukčních mechanismů, kompetice mezi opylovači o rostliny, kompetice mezi rostlinami o opylovače) 7. Opylování II. Vztahy mezi rostlinami a opylovači (specializace versus generalizace, polinační sítě, efektivita opylovačů, opylování v různých biotopech) 8. Opylování III. Polinační syndromy Proč jsou květy různé (historický kontext, přehled typů polinačních syndromů, validita konceptu), opylování obratlovci ptáci a netopýři (geografický pattern, fyziologické a morfologické adaptace k nektarivorii, speciální adaptace rostlin na opylování ptáky a netopýry), neobvyklé polinační systémy s obratlovci (plazi a nelétající savci) 9. Opylování IV. Odměna pro opylovače (nektar, pyl, oleje, vůně, vosky a pryskyřice, úkryt; zloději nektaru a důsledky pro reprodukci rostlin a selekci květních vlastností) 10. Opylování V. Květní signály (vizuální barva, velikost, tvar modely vidění opylovačů, diskriminace barev, nektarová vodítka, změna barvy, květní display) 11. Opylování VI. Květní signály (olfaktorické květní vůně jak a co opylovači cítí, složení květní vůně, smyslové predispozice) 12. Opylování VII. Květní miméze deceptivní chování rostlin (typy květní miméze, mechanismy evoluce květní miméze, advergentní evoluce, kontinuum mezi obecným a specializovaným napodobováním) 13. Výzkumy v tropech Obsah cvičení: Seznámení se s různými metodami sběru dat při zpracování vlastního projektu během třídenní exkurze na českokrumlovských vápencích.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Pozorování, Exkurze
  • Exkurze - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení posluchačů kurzu s interakcemi mezi rostlinami a živočichy a jejich významem pro evoluci biodiverzity. Zaměříme se na vztahy antagonistické (herbivorie z pohledu rostliny nebo živočicha, predace semen) i mutualistické (opylování, šíření semen, ochrana rostlin hmyzem). Studenti se seznámí se současnou literaturou, kterou mají možnost přednést a kriticky zhodnotit v rámci diskuzních seminářů. V rámci cvičení si vyzkouší v terénu různé metody sběru dat při zpracování vlastního projektu.
Student se bude orientovat v mezidruhových interakcích typu herbivorie, šíření semen, opylování.
Předpoklady
Základní znalosti z ekologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Test, Seminární práce

Periodicita: předmět běží v akademických letech začínajících sudým letopčtem (např. 2018/2019). Speciální kurz doktorského studijního oboru Fyziologie a vývojová biologie, Biologie ekosystémů, Botanika, Zoologie a Entomologie Studenti se musí zůčastnit třídenního cvičení v přírodě; nasbírají, analyzují a odprezentují data z malého projektu, napíšou si test.
Doporučená literatura
  • Herrera, C.M., and O. Pellmyr, eds. 2002. Plant-animal interactions: an.
  • Patiny. Evolution of Plant-Pollinator Relationships. Cambridge University Press, 2012.
  • Waser & Olerton. Plant-Pollinator Interactions, from specialization to generalization. University of Chicago Press, 2006.
  • Willmer. Pollination and floral ecology. Princeton University Press, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Zoologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Fyziologie a vývojová biologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Fyziologie a vývojová biologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Zoologie (1) Biologické obory - Letní