Předmět: Pokročilé ordinační metody

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Pokročilé ordinační metody
Kód předmětu KBE/052
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šmilauer Petr, doc. RNDr. Ph.D.
  • Lepš Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: Opakování základů práce s programem Canoco. Pokročilé ANOVA modely - analýza opakovaných měření pro jednotlivé odezvy i pro mnohorozměrná data (3 týdny), principal response curves, co-correspondence analysis, ordinační metody založené na nepodobnostech (PCO, NMDS), ordinační metody pro práci se vzdálenostmi (dbMEM, 2 týdny), metody zkoumání vztahu funkčních vlastností druhů s prostředím (založené na společenstvu nebo na druzích, 2 týdny) Obsah cvičení: Doplňuje obsah přednášek, předposlední týden práce na individuálních miniprojektech

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická), e-learning
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 16 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznámí studenty s teorií pokročilejších postupů v analýze mnohorozměrných dat a naučí je tyto metody prakticky aplikovat na vlastní data. Metody diskutované ve větším detailu zahrnují analýzy mnohorozměrných dat s opakovanými měřeními, metodu PRC, ko-korespondenční analýzu a Procrustes analýzu, ordinační metody pro práci s informací o prostorové autokorelaci (db-MEM), a dále různé metody zkoumání vztahu funkčních vlastností druhů s vlastnostmi prostředí. V tomto kurzu jsou dva závěrečné týdny věnovány práci na malých projektech studentů, ve kterých demonstrují na vlastních nebo přednášejícími dodaných datech použití jedné ze statistických metod představených v tomto kurzu a prezentují výsledky těchto projektů. Tato prezentace (formou krátké přednášky) je základem klasifikace studenta.
Student bude schopen analyzovat mnohorozměrná data i v případě, že obsahují časové korelace mezi pozorováními (opakovaná měření) a/nebo prostorové autokorelace. Bude take schopen analyzovat vztah mezi dvěma druhy biotických společenstev pomocí ko-korespondenční analýzy a kvantifikovat a testovat vztah mezi funkčními vlastnostmi druhů a vlastnostmi prostředí.
Předpoklady
Student by měl být již seznámen se základními principy analýzy mnohorozměrných dat (zejména odlišnost omezené a neomezené ordinační metody a použití kovariát) a také schopen tyto metody aplikovat na vlastní data s využitím programu Canoco. Tyto předpoklady lze naplnit absolvováním kurzu Plánování a hodnocení ekologických experimentů (KBO/332) nebo jeho anglické verze (KBO/332E).

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Seminární práce

Periodicita: předmět běží v akademických letech začínajících sudým letopočtem (např. 2018/2019). Speciální kurz doktorského studijního oboru Biologie ekosystémů, Botanika, Zoologie, Hydrobiologie, a Entomologie Studenti ke konci semestru analyzují datapomocí některé z metod představených v kurzu a v poslední hodině své výsledky prezentují.
Doporučená literatura
  • P. Legendre, L. Legendre. Numerical Ecology. Third English Edition. Elsevier, Amsterdam, 2012. ISBN 978-0-444-53868-0.
  • Šmilauer P., Lepš J. Multivariate analysis of ecological data using Canoco 5. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2014. ISBN 978-1-107-69440-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Zoologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Hydrobiologie (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Entomologie (1) Biologické obory - -