Předmět: Biogeochemické cykly

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Biogeochemické cykly
Kód předmětu KBE/102
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
 • Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 11. Definice předmětu, základní terminologie, ekologická stechiometrie, příklady (i) vlivu vývoje Země na rozvoj života, (ii) vlivu života na změny abiotického prostředí a (iii) propojení koloběhu živin. 2. Rozvoj Země a života na Zemi. 3. Atmosféra: struktura, složení, globální atmosférická cirkulace, bilance energie zemského povrchu, skleníkový efekt, vliv člověka na složení a děje v atmosféře (změny teploty, acidifikace, ozonová vrstva). 4. Oceány: struktura, cirkulace, primární produkce, interakce mezi oceánem a atmosférou, mezi pevninou a atmosférou. Vliv podnebí na primární produkci, biodiverzitu a rozložení biomů, dlouhodobé a krátkodobé změny podnebí v čase. 5. Litosféra: geologický obrat na zemském povrchu, celkový cyklus hornin, zvětrávání, posloupnost vzniku minerálů, vznik jílových minerálů. Pedosféra: půdní profil, složení a vývoj půd, význam vlivu vnějších faktorů rozložení půd na Zemi, permafrost, vliv lidské činnosti 6. Hydrologický cyklus: základní principy bilance vody, evapotranspirace, pohyb vody v suchozemském ekosystému, pohyb vody rostlinou, ztráty vody z ekosystému, vliv člověka na zásoby vody v ekosystému. Koloběh C v suchozemském ekosystému: hrubá primární produkce (GPP) , fotosyntéza, regulace transpirace a vstupu CO2 propojení hydrologického cyklu s koloběhem C, vliv faktorů prostředí na fotosyntézu a GPP, měření GPP 7. Koloběh C v suchozemském ekosystému pokračování: čistá primární produkce (NPP), fyziologická kontrola NPP, čistá produkce ekosystému (NEP), celková zásoba C, zásoba a transformace C v půdě, vliv faktorů prostředí na zásobu a transformaci C v půdě, měření NEP. 8. Cykly živin v suchozemském ekosystému: koloběh N a jeho propojení s koloběhem C, regulace nejdůležitějších procesů koloběhu N, vliv lidské činnosti na koloběh N, důsledky změn v koloběhu N, N saturace. 9. Cykly živin v suchozemském ekosystému - pokračování: koloběh P, koloběhy Ca, S a K, vliv lidské činnosti emise, depozice, acidifikace. Cykly C a živin ve vodě: základní rozdíly ve vlastnostech vody a vzduchu, které určují rozdíly v ekosystémových procesech, srovnání procesů a struktury suchozemských a vodních ekosystémů (primární produkce, trofické pyramidy, potravní strategie, adaptace organismů na podmínky prostředí, dostupnost živin). 10. Cykly C a živin ve vodě - pokračování: sladkovodní ekosystémy: jezera - struktura a funkce, tekoucí vody - koncept říčního kontinua a spirálního toku živin. Cykly C a živin v mokřadech: produkce metanu, rozdělení produkce metanu na Zemi, vliv lidské činnosti. Globální koloběhy prvků na Zemi a vliv člověka: zásobníky a toky C. 11. Globální koloběhy prvků na Zemi a vliv člověka - pokračování: zásobníky a toky kyslíku, dusíku, fosforu a síry

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Příprava na zkoušku - 24 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 7 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednáška podává informace o základních procesech, kterými dochází k přeměnám a transportu látek v atmosféře, na souši, ve vodách a mezi těmito kompartmenty činností abiotických i biotických mechanizmů a to v globálním i lokálním měřítku. Důraz bude položen na procesy, k jejichž intenzifikaci dochází rozvojem lidské populace a její aktivity.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
 • Aber J.D., Melillo J.M. 2001 terrestrial Ecosystems. Harcourt, New York, 553 pp.
 • B. Bolin, R. B. Cook (eds. ): The major biogeochemical cycles and their interactions, 1983, SCOPE 21, 532 pp. Wiley.
 • Butcher S. S., R. J. Charlson, G. H. Orians, G. V. Wolfe: Global biogeochemical cycles, 1992, Academic, 377 pp..
 • Chapin III F.S. 2002 Principles of terrestrial Ecosystem Ecology. Springer, New York, 436 pp.
 • Schlesinger W.H. 1997 Biogeochemistry. Analysis of Global Change. Acad. Press., London., 588 pp.
 • Schlesinger W.H. Biogeochemistry. Gulf Profes. Publ., 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství chemie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Chemie životního prostředí (1) Technická chemie a chemie silikátů - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství chemie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství chemie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní