Předmět: Chemické a biologické polutanty ve vodě

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Chemické a biologické polutanty ve vodě
Kód předmětu KBE/103
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
 • Bárta Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Cyklus vody, struktura ovzduší, struktura stojatých a tekoucích vod, sedimenty, sezónní změny, potravní řetězce. Skupiny polutantů: organické toxikanty, těžké kovy, mikrobi (bakterie, kvasinky, parazitičtí prvoci), živiny, oxidy síry a dusíku, léčiva, hormony, produkty osobní péče. Jejich původ přirozený a anthropogenní, výskyt ve vodě a vzduchu, vliv na organismy a ekosystém, toxicita, možnosti odstranění. Procesy v atmosféře, kyselé deště, acidifikace vod. Vliv dopravy na znečištění ovzduší. Přísun živin do vod ze vzduchu, odpadních vod a zemědělské výroby, eutrofizace. Výskyt mikrobů ve vzduchu ve vodě a půdě.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Exkurze
 • Semestrální práce - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit s nejdůležitějšími skupinami polutantů ve vodě a ovzduší, se základy hydrobiologie a nauky o ovzduší, s hodnocením znečistění vodních ekosystémů v terénu a laboratorním stanovením mikrobiologických a biologických polutantů ve vodě a vzduchu.
Znalosti základních skupin polutantů vody a ovzduší, přehled o nebezpečnosti znečišťujících látek, identifikace potenciálních zdrojů znečištění vody a ovzduší, přehled o formách znečišťujících látek.
Předpoklady
základní znalosti anorganické a organické chemie ekologie vody a půdy

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

Předpokládá se absolvování základních kursů chemie (základy fyzikální, organické a anorganické chemie).
Doporučená literatura
 • Maier R. M., Pepper I. L., Gerba C. P.: Environmental Microbiology. Academic Press, San Diego, 2000.
 • Rana S. V. S.: Environmental Pollution: Health and Toxicology. Alpha Science, International Ltd., Oxford, 2011.
 • John P. Smol. Pollution of Lakes and Rivers - a Paleoenvironmental Perspective. Blackwell Publishing, 2008. ISBN 978-1-4051-5913-5.
 • Pleijel H. Transboundary Air Pollution. 2007. ISBN 978-91-44-00471-6.
 • Stanley E. Manahan. Environmental Chemistry 9th edition. CRC Press, USA, 2010. ISBN 978-1-4200-5920-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní