Předmět: Znečištění a degradace půdy

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Znečištění a degradace půdy
Kód předmětu KBE/105
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Tahovská Karolína, RNDr. Ph.D.
  • Hais Martin, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1. pedosféra, funkce půdy, samočistící funkce, vlastnosti půdy, lokální a globální znečištění 2. formy a typy degradace, chemická a fyzikální degradace, dynamika procesů, znečištění půdy, způsoby a zdroje znečištění, ekotoxikologie, chování polutantů v půdě, interakce a šíření polutantu, faktory 3. organické polutanty (těkavé a semitěkavé, ropné látky) 4. anorganické polutanty (těžké kovy, posypové soli, radionuklidy) 5. acidifikace a eutrofizace, salinizace a alkalizace 6. extrémní vodní režim, desertifikace 7. ztráta půdy, těžba, eroze, protierozní opatření, odlesnění, rekultivace 8. utužení, ztráta organické hmoty, složení a úloha půdní org. hmoty, zdroje, zemědělské technologie, organická hnojiva, nápravná opatření 9. zastavování území, "brownfields" 10. biologická degradace, ztráta biodiverzity 11. asanace, metody asanace, skládkování, staré zátěže, bioremediace 12. ochrana půdy, legislativa, specifika ochrany vzhledem k typu využití půdy, indikátory půdní kvality, monitoring půd 13. využití geoinformatiky v ochraně půdy 14. stav půd v ČR Obsah cvičení: V praktické části se seznámíme s odběrem půdních vzorků, jejich zpracováním a stanovíme základní indikátory degradace, včetně reakce mikrobiálního společenstva na antropogenní zásah.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická), Laborování, e-learning
Výstupy z učení
Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základní orientaci v problematice degradace půdy (chemická, fyzikální a biologická) a jejího znečišťování (kontaminace). V přednášce definujeme jednotlivé typy degradace i polutantů, jejich zdroje, mechanizmy působení, dynamiku jejich chování v půdě a prostředí, interakci s organismy, včetně možností nápravy (asanace, remediace). Budeme se zabývat i ochranou půdy, stavem půdy v ČR a dotčenou legislativou a v neposlední řadě i způsobem monitoringu půdní degradace. V praktické části se seznámíme s odběrem půdních vzorků, jejich zpracováním a stanovíme základní indikátory degradace (včetně reakce mikrobiálního společenstva na antropogenní zásah).
Studenti se zorientují v problematice degradace půdy (chemická, fyzikální a biologická) a jejího znečišťování (kontaminace), budou znát jednotlivé typy degradace i polutantů, jejich zdroje, mechanizmy působení, dynamiku jejich chování v půdě a prostředí, interakci s organismy, včetně možností nápravy (asanace, remediace). Budou umět odebrat půdní vzorek a stanovit základní vybrané biologické indikátory degradace.
Předpoklady
základní znalost chemie a orientace v půdní ekologii a mikrobiologii znalost zásad bezpečné práce v laboratoři

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška, Vypracování laboratorních protokolů

Periodicita: předmět běží pouze v letech začínajících sudým letopočtem (např. 2016/2017).
Doporučená literatura
  • Alexander, M.: Biodegradation and bioremediation. Academic Press, San Diego 1994..
  • Alloway, B.J. (ed.) : Heavy metals in soils. Blackie Academic, London 1995. .
  • Káš J. a kol.: Biochemie životního prostředí. VŠCHT, Praha 1996. .
  • Salomons, W., Stigliami W.M. (eds.): Biogeodynamics of pollutants in soils and sediments. Springer, Berlin 1995. .
  • Šimek, M.: Základy nauky o půdě. 1. Neživé složky půdy. BF JU 2005. .
  • Šimek, M.: Základy nauky o půdě. 4. Degradace půdy. BF JU 2004. .
  • Walker C.H. et al.: Principles of ecotoxicology. Taylor-Francis, London 2001..
  • Wood,M.: Environmental soil biology. Blackie Academic, London 1995. .


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -