Předmět: Úvod do komunikace

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Úvod do komunikace
Kód předmětu KBE/106
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vrbová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Subjekt komunikace I. (osobnost, typologie osobnosti). 2. Subjekt komunikace II. (emoční a sociální inteligence). 3. Komunikační kontexty (sociální skupiny a sociální role). 4. Interpersonální komunikace - neverbální komunikace. 5. Interpersonální komunikace - verbální komunikace. 6. Interpersonální komunikace - písemná komunikace a předávání informací. 7. Řešení konfliktů a zvládání krizí. 8. Public relations - komunikace s veřejností. 9. Komunikace se sdělovacími prostředky. 10. Etická pravidla komunikace. 11. Komunikační nástroje v oblasti ŽP - eko-poradenství. 12. Komunikační nástroje v oblasti ŽP - ekologická výchova a vzdělávání. 13. Komunikační nástroje v oblasti ŽP - zapojení veřejnosti do rozhodování. Obsah cvičení: Nácvik komunikačních technik a dovedností; kamerová zkouška vlastního vystoupení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 36 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úvod do problematiky komunikace jak na úrovni interpersonální, tak na úrovni komunikace s veřejností (organizace, instituce, media). Předmět je určený především pro ty studenty, kteří chtějí výhledově pracovat ve státní správě a samosprávě.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární)

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Čepelka, O. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. Nadace Omega, Liberec, 1997.
  • De Vito, J.A. Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha, 2001.
  • Duartova, N. Slajdologie. BizBooks, Brno, 2012.
  • Golemann, D. Emoční inteligence. Columbus, Praha, 1997.
  • Heger, V. Komunikace ve veřejné správě. Grada Publishing, Praha, 2012.
  • Kahneman, D. Myšlení - rychlé a pomalé. Jan Melvil Publishing, Brno, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr