Předmět: Technologie ŽP

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Technologie ŽP
Kód předmětu KBE/114
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kaštovská Eva, Mgr. Ph.D.
 • Šimek Miloslav, prof. Ing. CSc.
 • Kopáček Jiří, prof. Ing. Ph.D.
 • Stara Jiří, Ing.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1.-2. Zdroje pitné vody, jejich úprava a hygienické zabezpečení 3.-4. Sběr a čištění odpadních vod, typy čistíren, odstraňování živin, nakládání s kaly 5.-7. Zemědělské technologie v souvislosti s ochranou půd 8.-9. Produkce pevných odpadů s důrazem na komunální odpad včetně obalů, způsoby jejich materiálového a energetického využití a odstranění včetně dopadů na životní prostředí, moderní technologie směřující k ochraně kvality ovzduší a vod 10.-12. Zdroje energie, energetika ČR a energetický mix, získávání energie s fosilních a obnovitelných zdrojů, z jádra včetně dopadů na životní prostředí 13. studentské prezentace -aktuality v technologiích orchany ŽP Obsah cvičení: Cvičení se odehrává formou dvou exkurzí do vybraných provozů (úpravna vody, čistírna vody, skládka, třídící linka, vodní elektrárna...)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Exkurze
 • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
 • Exkurze - 16 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty s principy a provedením řady environmentálních technologií z oblastí vodního a odpadového hospodářství, energetiky či ochrany půdy a ovzduší, používaných při obnově prostředí narušeného lidskou činností či ke zmírnění dopadů lidské činnosti na jednotlivé složky životního prostředí.
povědomí o moderních technologiích úpravy pitné vody, nakládání s odpady a odpadní vodou, o těžbě energetických surovin a způsobech výroby eletrické energie znalosti o dopadech výše uvedených činností na životní prostředí, minimalizace dopadů na ŽP přehled o existenci strategických dokumentů, cílů v nich stanovených a zákonů upravujícíh činnosti v daných oblastech
Předpoklady
Základní znalost chemie a principů ochrany životního prostředí

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
 • Amundsen A. Omezování vzniku odpadů - čistší produkce. Praha : ENZO, 1995. ISBN 80-901732-2-5.
 • Everret B., Boyle G., Peake S., Ramage J. Energy Systems and Sustainability. Power for a sustainable future. Oxford University Press, New York, 2012. ISBN 978-0-19-959374-3.
 • Kolektiv autorů. Energetika. Praha : AEM, 2017.
 • Kolektiv autorů. Odpady: odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Praha: Profipress, 2017.
 • Kuraš M. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha : Český ekologický ústav, 1994. ISBN 80-85087-32-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní