Předmět: Zpracování dat ŽP

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Zpracování dat ŽP
Kód předmětu KBE/116
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Borovec Jakub, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Úvod: Účel přednášky, její přehled a základní terminologie. Příklad postupu řešení určitého problému. Data získaná ručním sběrem a získaná automatickými monitorovacími stanicemi. Kvantitativní a kvalitativní údaje. Získávání a ukládání dat: Zdroje pro získávání dat. Počítačové databáze a jejich použití. Tabulky a jejich převedení na počítač pomocí tabulkových procesorů. Systémová analýza životního prostředí: postup systémové analýzy. Definice systému a jeho prvků, vztahy v systému. Metody využití přesných a nepřesných dat. Analýza časově nezávislých (statických) dat a časových řad údajů. Matematické modely: typy, použití a tvorba. Empirické (statistické) a teoretické (dynamické, simulační) modely. Empirické modely: využití statistických postupů, zejména regresí pro otázky ŽP. Možnosti a praktická omezení různých typů regresí: lineární regrese, transformace os, polynomická regrese, periodická regrese. Nelineární funkční vztahy a nelineární regrese. Statické a „dynamické“ empirické modely. Teoretické matematické modely: principy dynamiky a dynamických vztahů, diferenční a diferenciální rovnice a jejich numerické řešení, tvorba modelů životního prostředí. Simulace systémů. Přehled existence aplikačních modelů pro řešení některých otázek ŽP, způsoby jejich použití a zacházení s nimi. Odvozování závěrů pro životní prostředí: Způsoby, jakými lze z dat a jejich analýzy odvodit rozhodnutí. Tvorba indexů kvality prostředí na základě kvantitativních i kvalitativních údajů. Optimalizace a řízení systémů ŽP. Zpracování dat jako systém: vzájemná závislost mezi cílem sběru dat, přesností stanovení jednotlivých veličin, četností stanovení a vyvozenými závěry. Přehled problematiky znečistění ŽP. Stav ŽP ve světě, v Evropě a v ČR. Znečistění ovzduší. Kyselý déšť a acidifikace. Znečistění vody a příklady postupů ke zlepšení jakosti vody. Teoretické ekologické principy trvale udržitelného rozvoje a jejich aplikace. Obsah cvičení: Práce s tabulkovými procesory a databázemi na osobním počítači. Příklad tvorby modelu statistickými metodami. Ukázky práce se statickými modely. Nelineární regrese pro odhady parametrů funkčních vztahů. Práce s cvičnými dynamickými simulačními modely. Cvičné vyhodnocení konkrétních údajů.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem je naučit studenty základní postupy při zpracování dat o životním prostředí (ŽP) a vyhodnocování těchto dat pro potřeby rozhodování o životním prostředí. Přednáška je zaměřena jak na údaje získané klasickými metodami (s nízkou frekvencí sběru dat) i údaje získané automatickým monitorováním. Zpracování dat klasickými postupy i postupy systémové analýzy a využití dynamických modelů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v akademických letech začínajících lichým letopočtem (např. 2015/2016).
Doporučená literatura
  • Bossel H. (1994) Modelling and Simulation, Verlag Vieweg, Germany.
  • Hardisty J., Taylor D. M., Metcalfe S. E. (1993) Computerized environmental modelling. A practical introduction using Excel. Wiley, Chichester.
  • Jorgensen S. E. (1983) Application of environmental modelling in environmental management, Elsevier.
  • Straškraba M. (1983) Teorie systémů a systémová analýza pro ochranu životního prostředí, Skripta Přírodovědecká fakulta UK, Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -