Předmět: Ekologická ekonomie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologická ekonomie
Kód předmětu KBE/118
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Cudlínová Eva, doc. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Kurz je rozdělen do tří tématických částí. Obsahem první části je obecný úvod do klasické a neoklasické ekonomie, její historie a popis funkce základních ekonomických kategorií jako jsou: zisk, cena, náklady, nabídková a poptávková funkce a pod. Druhá část je zaměřena na nový směr v ekonomickém stylu myšlení - na ekologickou ekonomii. Sama ekologická ekonomie představuje teoretický posun, nové ekonomické paradigma, které je úzce spojeno se snahou o realizaci myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Tato transdisciplinární věda je spíše novou filosofii myšlení než praktickým návodem na změnu ekonomického chování společnosti. Ekologická ekonomie zahrnuje jak klasickou ekonomii a ekologii tak dva nové ekonomické směry = environmentální ekonomii a ekonomii přírodních zdrojů. Dva posledně jmenované směry (environmentální ekonomie a ekonomie přírodních zdrojů) obsahují jisté praktické prvky a jsou předmětem třetí části přednáškového cyklu. Environmentální ekonomie se zabývá metodami oceňováním přírodních zdrojů a jejich aplikaci při praktickém posuzování efektivnosti navrhovaných projektů metodou nákladově ziskové analýzy. Ekonomie přírodních zdrojů se snaží o vyčíslení škod způsobených životnímu prostředí a zabývá se ekonomickými nástroji k zamezení jejich vzniku( poplatky, daně, obchodovatelná povolení atd). Většina těchto nástrojů vychází z filosofie nazývané tzv: „internalizaci externalit.“ Obsahem kurzu jsou rovněž širší ekonomicko- environmentální souvislosti, které vyplývají z existence zahraničního obchodu, globalizačních trendů a nadnárodních institucí.. Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Seznámení se základy ekonomie a úvod do nového ekonomického stylu myšlení „ekologické ekonomie“.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2000/2001).
Doporučená literatura
  • David Pearce: Blue Print for Green Economy 1,2,3,4, London, 1991.
  • Paul Heyne: Ekonomický styl myšlení, VŠE Praha, 1991.
  • Paul Samuelson a kol: Ekonomie, Praha, Svoboda, 1991.
  • Robert Costanza: Ecological Economics, Columbia University Press, New York, 1991.
  • T. D. Buchollz: Živé myšlenky mrtvých ekonomů, Victoria Publishing, 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - -
Zemědělská fakulta Biologie a ochrana zájmových organismů (2013) Zemědělství a lesnictví 1 -
Zemědělská fakulta Biologie a ochrana zájmových organismů (2013) Zemědělství a lesnictví 1 -