Předmět: Právo ŽP

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Právo ŽP
Kód předmětu KBE/120
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Tuháček Miloš, JUDr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Úvod do práva. Ústavní právo a právo ŽP. Základní pojmy práva ŽP. Správní řízení. Právní procedury při hodnocení vlivu činností a staveb na ŽP. Územní plánování a ochrana ŽP. Stavební řád. Výklad právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny. Zákon o lesích. Právo myslivosti a rybářství. Zákon o geneticky modifikovaných organismech. Ochrana zemědělského půdního fondu. Úvod do vodního práva. Právní ochrana ovzduší a odpadového hospodářství. Vybrané aspekty právní úpravy veřejného zdraví – pitná voda, hluk, komunální hygiena. Právní regulace mezinárodního obchodu s volně žijícími živočichy a rostlinami. Základy práva ES v ochraně přírody. Významné mezinárodní úmluvy v ŽP. Obsah cvičení: Seznámení a rozbor vybraných případů aplikace práva ŽP. Praktické ověřování vymáhání vybraných norem práva ŽP. Aplikace zákona č. 123/98 Sb. na vybraných případech.

Studijní aktivity a metody výuky
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty se základy práva životního prostředí. V úvodní přednášce je seznámit se základy práva jako oboru. Přednostně se zaměřit na oblast administrativního práva. Podat výklad k ústavním principům práva ŽP, správnímu řízení, ochraně jednotlivých právních složek ŽP (půda, voda, ovzduší).

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2000/2001).
Doporučená literatura
  • Jelínková, J., Tuháček, M. Právní vztahy k dřevinám. Praktický průvodce. Praha, Grada Publishing, 2016.
  • Tuháček, M., Jelínková, J. a kol. Právo životního prostředí. Praktický průvodce. Praha, Grada Publishing, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Chemie životního prostředí (1) Technická chemie a chemie silikátů - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -