Předmět: Ekologie živočichů

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologie živočichů
Kód předmětu KBE/124
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Boukal David, doc. Ing. MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Interakce člověk-zvíře, historie ekologie. Úrovně organizace (jedinci - populace -společenstva) 2. Podmínky prostředí, limitující faktory, ekologická nika, demografické procesy u živočichů 3. Růst a velikost těla živočichů. Energetická bilance, principy metabolické ekologie, alometrická škálování. Modely růstu. 4. Rozmnožování: typy a důsledky pro populace. Investice do reprodukce, systémy rozmnožování, péče o potomstvo, maternální efekty. 5. Mortalita živočichů a její hlavní zdroje. Životní strategie: r- a K-stratégové, koncept slow-fast kontinua. Životní cykly, měření fitness. 6. Role prostoru. Metapopulace, šíření jedinců a populací v prostoru, mechanismy disperze. Migrace a homing. Ostrovní teorie. 7. Variabilita prostředí. Sezónní adaptace. Fenotypová plasticita, únik v čase, dormance. 8. Potravní vztahy živočichů a toky energie, potravní řetězce a sítě. Asymetrické a symetrické kompetiční vztahy, kohortové cykly. Přímé a nepřímé interakce. Kaskádové změny. 9. Predace, intraguild predace a kanibalismus. Způsoby lovu, obranné mechanismy kořisti: důsledky pro životní cykly a společenstva. Funkční odpověď. Optimal foraging. 10. Herbivoři, parazité a parazitoidi. Diverzita a potravní specializace, adaptace herbivorů a rostlin. 11. Biomy: živočišná složka společenstev. Příklady živočichové, jejich rolí a adaptací na podmínky prostředí v jednotlivých biomech. Ekosystémoví inženýři. 12. Aktuální problémy: invazní druhy, exploatace zdrojů, vlivy klimatických změn. Obsah cvičení: (Cvičení je samostatným kurzem KBE/125)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz systematicky rozšiřuje základní znalosti studentů získané v úvodním kurzu Ekologie s důrazem na specifické vlastnosti a aktivity živočichů. Shrnuje nejdůležitější teorie i empirické poznatky týkající se živočichů a jejich interakcí s prostředím. Klade důraz na důsledky interakcí živočichů na úrovni jedinců i populací pro utváření vztahů živočichů daného druhu k okolnímu prostředí, chápanému jako soubor všech ostatních živých i neživých složek ekosystému.
Student si osvojí nové poznatky z ekologie živočichů včetně základních aplikací teoretických konceptů do terénních studií a projektů ochrany přírody. Bude schopen porozumět základním vědeckým studiím zabývajícími se tématikou zahrnutou v tomto kurzu a zařadit je do obecného kontextu.
Předpoklady
Student absolvoval předmět Ekologie KBE/022 nebo jinak získal odpovídající základní znalosti z ekologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Podmínkou ke složení zkoušky je úspěšné absolvování písemného testu (t.j. získat alespoň 50% bodů z celkového počtu). Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Begon M., J.L. Harper, C.R. Townsend, 1997: Ekologie. Jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc..
  • Krebs J.R., N.B. Davies, S.A. West, 2012: An Introduction to Behavioural Ecology. 4th ed., Wiley-Blackwell..
  • Roff D.A., 2002: Life history evolution. Sinauer Associates..
  • Sibly R.M. J.H. Brown, A. Kodric-Brown (eds), 2012: Metabolic ecology: a scaling approach. Wiley-Blackwell..
  • Storch D., S. Mihulka, 2000: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ekologie živočichů (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Zoologie obratlovců (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie - specializace Antropologie (1) Biologické obory - Zimní