Předmět: Úvod do funkční ekologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Úvod do funkční ekologie
Kód předmětu KBE/128
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Edwards Keith Raymond, doc. Dr.
 • Květ Jan, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Bilance záření a tepla v biosféře. Vztah těchto bilancí ke koloběhu vody a k dalším látkovým tokům a bilancím v přírodě a lidské společnosti. Základy ekologie primární a sekundární produkce rostlin, živočichů a mikroorganismů. Energetika potravních řetězců a sítí. Ekologická energetika a účinnosti využití energie v přírodě a v lidské společnosti. Obsah cvičení: Měření tepelné bilance a výpočet evapotranspirace porostu. Hodnocení intercepce dopadajícího záření porostem. Zjišťování biomasy a odhady čisté primární produkce vegetace. Analýza růstu rostlin: kultivační pokus. Hodnocení sekundární produkce drobných savců: fakultativní úloha. Exkurze na zařízení využívající obnovitelné zdroje energie.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Seznámit se s kvantitativním hodnocením energetických a látkových toků v přírodních, člověkem pozměněných i zcela antropogenních ekosystémech.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 1999/2000).
Doporučená literatura
 • Capra, F. 1996. The Web of Life. Anchor Books, New York..
 • Duvigneaud, P. 1988. Ekologická syntéza. Academia, Praha..
 • Dykyjová, D. 1990. Metody studia ekosystému. Academia, Praha..
 • Losos, B. Et al. 1984. Ekologie živočichů. SPN, Praha..
 • Moldan, B. 1994. Životní prostředí. Centrum UK pro ot. Živ. Prostř., Praha..
 • Odum, E.P. 1973. Základy ekologie. Academia, Praha..
 • Odum, H.T. 1971. Environment, Power and Society. Wiley-Interscience, New York..
 • Pátý, L. Ed. 1979. Fyzika a ekologie. JČMF, Praha..
 • Schrödinger, E. 1994. What Is Life? Cambridge University Press, Cambridge, UK..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -