Předmět: Mikrobiologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Mikrobiologie
Kód předmětu KBE/260
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bárta Jiří, Ing. Ph.D.
  • Kasalický Vojtěch, Mgr. Ph.D.
  • Hájek Jan, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Místo a role bakterií v přírodě. Objev bakterií. Zakladatelé současné mikrobiologie. Postavení bakterií v soustavě živých organismů. Vznik a vývoj bakterií .Význam životní činnosti bakteií v přírodě a pro člověka. Systematická bakteriologie. Bakteriální buňka. Růst a množení bakterií. Bakterie a prostředí. Výživa bakterií. Transport látek, baktericidní a bakteriostatické látky. Fyzikální účinky prostředí na bakterie. Metabolismus bakterií. Získávání energie, fermentace, aerobní a anaerobní respirace, chemolitotrofie, fototrofie. Anabolismus bakterií. Metabolické regulace. Dědičnost a proměnlivost bakterií. Ekologie bakterií. Patogenita. Bakterie v půdě a vodě. Technologické využití bakterií. Kvasný průmysl, antibiotika, fermentační příprava biomolekul s využitím rekombinantní DNA, biologické loužení rud, čištění odpadních vod a zamořených oblastí přírody. Základy virologie. Priony. Obsah cvičení: Hlavní cíle: zviditelnit neviditelný svět mikroorganismů, ukázat něco málo z jejich životních projevů, ukázat metody, kterými toho lze dosáhnout. Pozorování živých bakterií ve visuté kapce; nativní pozorování kvasinek, plísní a bakterií. Barvení bakterií. Příprava živných půd a sterilizace. Očkovací technika a aseptická práce. Testování citlivosti bakterií na antibiotika. Stanovení koncentrace živých bakterií. Stanovení suché hmotnosti bakteriální biomasy. Počítání buněk v počítací komůrce. Růstová křivka bakteriální kultury. Baktericidní účinek ultrafialového světla.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Laborování
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní přednáška pro studenty všech specializací. Cílem je uvést do specifické problematiky mikrobiologie a virologie a poskytnout studentům základní znalosti oboru. Stručně seznámit s historií mikrobiologie, bakteriální taxonomií, prokaryotní buňkou, růstem a fyziologií bakteriálních kultur, různorodostí a složitostí bakteriálního metabolismu, ekologií a technologickým využíváním mikroorganismů. Přednáška obsahuje i základy virologie a dosud známé poznatky o prionech.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží ve studijních letech začínajících sudým rokem, např. 2012/2013. Povinná prerekvizita: UCH 036 Doporučená prerekvizita: UCH 032
Doporučená literatura
  • Kaprálek, F.: Fyziologie bakterií. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1986.
  • Scragg, A.: Environmental biotechnology. Oxford University Press, Oxford 2005, 447 s.
  • Tortora, G. J. et al.: Microbiology - an Introduction. Addison Wesley Longman, 1997.
  • Madigan, Martinko, Dunlap, Clark. Brock:Biology of Microorganisms, 12th edition.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Klinická biologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Biomedicínská laboratorní technika (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biofyzika (1) Fyzikální obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Přírodovědecká fakulta Biologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Genetika a genové inženýrství (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biofyzika (1) Fyzikální obory - -