Předmět: Mikrobiální biotechnologie I.

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Mikrobiální biotechnologie I.
Kód předmětu KBE/262
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šimek Miloslav, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1.Úvod do problematiky: svět mikroorganismů. Význam mikrobiálních biotechnologií. Rozdělení mikroorganismů, struktura mikrobiální buňky: viry, bakterie, houby, archae. 2.Metabolismus, získávání a úschova energie. Enzymy, mechanismus účinku, rozdělení. Fermentace. Alkoholové, mléčné, máselné aj. kvasné procesy. Růst mikroorganismů, kultivace. Faktory ovlivňující růst. 3.Přehled biotechnologií - využití bakterií a mikromycet v biotechnologických výrobách. Přehled výrobků. 4.Mlékárenské technologie. Technologie mléka. Fermentované nápoje: suroviny, typy výrobků. Jogurty. 5.Sýrařství: suroviny, mikroorganismy využívané při výrobě sýrů. Technologie výroby sladkých a kyselých sýrů. Typy výrobků - sýry a tvarohy, hlavní druhy sýrů. 6.Technologie sladu a piva. Suroviny k výrobě piva, sladovnictví a chmelařství, přehled výrobků. 7.Pivovarnictví. Technologie výroby piva spodním a svrchním kvašením. Druhy piva, pivovarnictví v ČR a ve světě. 8.Technologie výroby vína. Úvod do vinohradnictví, přehled odrůd révy. Vinohradnictví a vinařství v ČR a ve světě. Suroviny k výrobě vína. 9.Druhy vína a technologie jejich výroby. Výroba speciálních vín: šumivá a perlivá vína, fortifikovaná vína, tokajská vína. 10.Fermentační výroba ethanolu. Suroviny k výrobě ethanolu kvasným procesem. Lihovarnictví. Výroba ovocných destilátů kvašením a studenou cestou. Druhy výrobků. Ethanol jako palivo. 11.Výroba pekařského droždí, základy pekárenství. Výroba organických kyselin a aminokyselin. Výroba octa. 12.Využití mikroorganismů v zemědělství. Šlechtění, mikrobiální insekticidy. Biologická fixace molekulárního dusíku: biochemie a fyziologie procesu, organismy, praktické využití. 13.Využití mikroorganismů při odstraňování znečisťujících látek z prostředí: biodegradace organických látek v půdě a vodě - pesticidy, ropné látky, aj. Sloučeniny síry a dusíku, kovy, radionuklidy. 14.Statková hnojiva, zemědělské aj. odpady a jejich zpracování. Anaerobní technologie rozkladu, výroba bioplynu. Obsah cvičení: Exkurze do závodů a provozů, které využívají biotechnologické výroby (vinařský závod, palírna lihu, mlékárna, pekárna, sladovna a pivovar, atp. dle aktuálních možností). Degustace vybraných výrobků. Vedení fermentačních procesů, principy a praxe destilace ethanolu. Monitoring a technologie bioremediace znečistěných půd a vod. Využití mikrobiálních technik pro monitoring znečistění.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Náplní a cílem předmětu je uvést posluchače do specifické problematiky cíleného využití mikroorganismů. Seznámit s biotechnologickým využitím mikroorganismů zejména v potravinářství, zemědělství a v ochraně životního prostředí. Seznámit s technologicky využívanými mikroorganismy ve fermentačních procesech, s principy hlavních fermentačních biotechnologií a s biotechnologickými výrobky.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • + další odborná a populární literatura k problematice.
  • Ahmad I., Ahmad F., Pitchel J. (Eds): Microbes and Microbial Technology. Springer, New York, 2011.
  • Dohányos, M., Zábranská, J., Jeníček, P.: Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí. VŠCHT Praha 1996, 172 s. (in Czech).
  • Glazer, A.N., Nikaido, H.: Microbial biotechnology: fundamentals of applied microbiology. W.H. Freeman and Company, New York 1995, 662 s..
  • McEldowney, S., Hardman, D.J., Waite, S.: Pollution: ecology and biotreatment. Longman Scientific and Technical, Burnt Mill 1993, 322 s..
  • Perry, J.J.Staley, J.T.: Microbiology: dynamics and diversity. Saunders College Publishing, Fort Worth 1997, 911 s..
  • Scragg, A.: Environmental biotechnology. Oxford University Press, Oxford 2005, 447 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr