Předmět: Polární ekologie (neživá příroda)-cvičení

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Polární ekologie (neživá příroda)-cvičení
Kód předmětu KBE/264
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Elster Josef, doc. Ing. CSc.
 • Nedbalová Linda, RNDr. Ph.D.
 • Šabacká Marie, Mgr. Ph.D.
 • Žárský Jakub, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení Neživá příroda 1. Klimatologie a glacilogie (K. Láska a Z. Chladová) Cíl: Získání základních poznatků o časoprostorovém režimu meteorologických prvků v měřítku mikroklimatu a topoklimatu. Obsah: 1. Příprava automatizované meteorologické měřící techniky k instalaci v prostorové struktuře, umožňující během krátké doby (cca 8 dní) řešení stanoveného cíle. 2. Instalace 2 až 3 automatických meteorologických stanic do charakteristických částí terénu s cílem poznání klimatických (hlavně teplotních a vlhkostních) důsledků rozdílných nadmořských výšek, resp. expozic vůči slunečnímu záření. 3. Měření intenzity celkového slunečního záření dopadajícího a odraženého, zaměřené na rozbor režimu obou základních složek radiační bilance. 4. Mikroklimatická měření teploty a vlhkosti vzduchu a půdy v prostoru vegetačního mikroklimatu. Téma je zaměřeno na poznání časoprostorových změn teplotního a vlhkostního režimu v charakteristických úrovních vegetačního krytu. 5. Profilová měření teploty půdního substrátu, umožňující zjištění základních zákonitostí časoprostorového režimu půdní teploty. 6. Závěrem terénního cvičení budou staženy získané datové soubory, provedena jejich základní kontrola a budou diskutovány způsoby jejich statistického zpracování, použité při vypracování závěrečné prezentace. 2. Geologie a geomorfologie (D. Nývlt, Z. Engel, M. Hanáček) Cíl: Nástin sedimentačních procesů a význačných rysů reliéfu peri/glaciálního prostředí Obsah: 1. Sedimentologické a sedimentárně petrologické analýzy hornin (určení strukturních a texturních znaků sedimentů, popis sedimentárních facií a geometrie sedimentárních těles, odběr vzorků). 2. Interpretace vývoje sedimentárního prostředí (stanovení procesů, stratigrafie a geneze sedimentů, vyhodnocení paleogeografických podmínek ze sedimentologického záznamu). 3. Analýza periglaciálních jevů v činné vrstvě permafrostu (měření teplotního režimu a mocnosti činné vrstvy, kvantifikace pomalých svahových pohybů, sběr a vyhodnocení morfometrických a sedimentárních charakteristik vybraných periglaciálních tvarů). 4. Rekonstrukce vývoje zalednění ve studovaném území (geomorfologické mapování a relativní datování ledovcových akumulací, měření recentního pohybu ledovcového splazu). 3. Hydrologie a limnologie (L. Nedbalová, J. Kavan, K. Kopalová) Cíl: Seznámení s fungováním vodních ekosystémů s důrazem na specifika polárních oblastí - vodní toky/jezera/moře Obsah: 1. Hydrometrická měření a analýza hydrologického režimu vodních toků (denní cyklus, charakteristika morfologie dna, břehů a případné nivy, souvislosti s hydrologickým režimem). 2. Transport sedimentů ve vodních tocích, případně v mořském mělkovodním prostředí. 3. Dynamika mořského prostředí (mořské proudy/vlnění/dmutí, vliv těchto faktorů na formování mořského pobřeží). 4. Jezero+záliv Petuniabukta (batymetrické mapování, měření základních fyzikálně chemických charakteristik, teplota, průhlednost, barva, pH, kyslík, konduktivita). 5. Měření základních charakteristik podzemní a podpovrchové vody (výška hladiny podzemní vody a rychlost proudění, fyzikálně chemické parametry).

Studijní aktivity a metody výuky
Exkurze
 • Exkurze - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cvičení z polární ekologie (neživá příroda) zahrnuje desetidenní terénní kurz v oborech klimatologie-glaciologie, geologie-geomorfologie, hydrologie-limnologie. Cvičení probíhá na vědecké stanici Přf JU na norském souostroví Svalbard. Terénní cvičení a kurz Polární ekologie je ukončen závěrečným seminářem, na kterém studenti prezentují své výsledky a písemnou zkouškou.
Studenti magisterského a doktorského studia se zkušenostmi z terénního výzkumu.
Předpoklady
Dvoutýdenní terénní kurz ve vysoké Arktidě pro magisterské a doktorské studenty. Studenti musí disponovat předpokladem práce v přírodě pod vedením instruktorů.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce. Speciální kurz doktorského studijního oboru Biologie ekosystémů Kurz KBE 263 je svázaný s kurzy KBE 264, nebo KBE 265. Neukončení obou částí ( KBE 263+ KBE 264, nebo KBE 263+KBE 265) znamená, že student bude muset pokrýt náklady na terénní cvičení na Svalbardu, to jest náklady své účasti na kurzu KBE 263.
Doporučená literatura
 • Aleksandrova VD (1988) The Arctic and Antarctic: their division into geobotanical areas. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Avila-Jimenez ML et al. (2010) Overwintering of terrestrial Arctic arthropods: the fauna of Svalbard now and in the future. Polar Research 29: 127-137..
 • Beyer L. and Boelter M. (eds.) (2002) GeoEcology of Terrestrial Oases Ecological Studies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg..
 • Callaghan TV et al. (2005) Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems 243 - 353. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press pp. 1039..
 • Campbell B, Claridge GGC (1987) Antarctica: soils, weathering processes and environment. Cambridge..
 • Crawford RMM (1989) Plant studies to survival. Blackwell Scientific Publications..
 • Crawford RMM (2008) Plants at the margins. Ecological limits and climatic change. Cambridge University press..
 • Davie T (2008) Fundamentals of hydrology. London : Routledge, 200 s..
 • DeWalle DR and Rango A (2008) Principles of Snow Hydrology, Cambridge University Press; 420 s..
 • Elias SA (Ed.) (2006) Encyclopedia of Quaternary Science..
 • Elverland E. (2008) The Arctic System. Norvegian Polar Institute, 203 pp..
 • Evans DJA and Benn DI (2004) A Practical Guide to the Study of Glacial Sediments. 266 p.,.
 • Fogg GE (1998) The biology of polar habitats. Oxford University Press, Oxford.
 • French HM (2007) The Periglacial Environment. Third Edition. 478 p., Wiley, Chichester.
 • Friedmann EI (ed.) (1993) Antarctic microbiology. Wiley-Liss, NewYork.
 • Fuller B, Lane N. and Benson EE (eds.) (2004) Life In The Frozen State. Taylor and Francis, London, pp. 111- 149..
 • Gale SJ, Hoare PG (1991) Quaternary Sediments. Petrographic Methods for the Study of Unlithified Rocks. 323 p., Belhaven, London.
 • Gulliksen B. and Svensen E. (2004) Svalbard and Life in the Polar Oceans. Norvegian Polar Institute, 65 pp..
 • Hubbard B. and Glasser N. (2005) Field Techniques in Glaciology and Glacial geomorphology. 400 p., Wiley, ISBN 0-9544060-2-8, 608 pp.
 • Chapin, S.F. Jefferies, R.L. Raynolds J. Shaver, G.R and Svoboda J. (1992) Climatic Change and Arctic Ecosystem Response. The role of Ecophysiology. Academic Press 469 pp..
 • Kovac KM and Lydersen C. (2006) Birds and Mammals of Svalbard. Norvegian Polar Institute, 203 pp.
 • Last WM et al. (2001) Tracking Environmental Change Using Lake Sediments. Volume 3: Terrestrial, Algal, and Siliceous Indicators..
 • Last WM. Et al. (2001) Tracking Environmental Change Using Lake Sediments. Volume 4: Zoological Indicators.
 • Moen FM. and Svensen E. (2004) Marine Fish & Invertebrates of Northern Europe KOM Forlag, 608 pp.
 • Netopil R. (1984) Fyzická geografie. I., Hydrologie, limnologie, oceánografie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 258 s..
 • Pielou EC (1992) After the Ice Age: The Return of Life to Glaciated North America. The University of Chicago Press (Google books).
 • Pielou EC (1994) Naturalists guide to the Arctic. The University of Chicago Press (Google books).
 • Singh P. (2001) Snow and Glacier Hydrology, Springer, 756 s..
 • Svoboda, J. and Freedman, B. (1994) Ecology of a polar oasis, Alexandra Fiord..
 • Tedrow JCF (1977) Soils of the polar landscapes. Rutgers University Press, New.
 • Tucker ME (2003) Sedimentary Rocks in the Field. Third Edition. 234 p., Wiley, Chichester.
 • Vincent WF, Laybourn-Parry J. (eds.) (2008) Polar Lakes and Rivers: Limnology of Arctic and Antarctic Aquatic Ecosystems. Oxford University Press..
 • Vincent WF (1988) Microbial ecosystem of Antarctica. Cambridge University Press,.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní