Předmět: Fyziologická ekologie rostlin

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Fyziologická ekologie rostlin
Kód předmětu KBE/322
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Květ Jan, RNDr. CSc.
 • Edwards Keith Raymond, doc. Dr.
 • Bastlová Daša, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: Poř. před. Téma přednášky Přednášející 1. Úloha rostlinné složky v ekosystémovém provozu K.R. Edwards 2. Fyziologický a termodynamický základ rostlinných funkčních znaků a strategií; důsledky pro vegetační dynamiku K.R. Edwards 3. Fotosyntéza ve vztahu k bilanci a spektrálnímu složení slunečního záření J. Květ 4. Fotosyntetická produkce rostlinstva na různých úrovních J. Květ 5. Vodní provoz rostlin a jejich adaptace k suchu J. Květ 6. Adaptace vodních a mokřadních rostlin k jejich prostředí J. Květ 7. Úloha vegetace ve vodní bilanci a biogeochemických cyklech na krajinné úrovni; vliv vegetace na klima J. Květ 8. Adaptace rostlin k teplotním podmínkám J. Květ 9. Adaptace rostlin k podmínkám hor a (sub)polárních oblastí J. Květ 10. Přístupnost minerálních živin a jejich příjem rostlinami. Limitace nedostatkem min. živin. Jejich bilance v porostech. K.R. Edwards 11. Stechiometrie obsahu min. živin v rostlinách a půdách různých stanovišť Ekologie parazitických, mixotrofních a masožravých rostlin K.R. Edwards J. Květ 12. Adaptace rostlin k zátěži na slaných stanovištích K.R. Edwards 13. Adaptace rostlin k zátěži na znečistěných stanovištích K.R. Edwards 14-15. Analýza adaptivních strategií růstu, vývoje, pohlavního rozmnožování a vegetativního rozrůstání rostlin D, Bastlová Vždy 15 min při přednáš. 1 až 13 Hodnocení růstu a vývoje rostlin pěstovaných jednak v optimálních podmínkách, jednak za nedostatečného zásobení vodou anebo minerálními živinami J. Květ K.R. Edwards. Obsah cvičení: 1. den = 7 h Dopoledne: Rozdíly ve stavbě celých rostlin a listů vyrostlých v podmínkách: (a) plného oslunění; (b) stinných. . Odpoledne: Závislost fotosyntézy na ozářenosti v listech z podmínek výslunných a stinných. 2. den = 8 h Celý den: v laboratoři a ve vybraném dostatečně vysokém porostu: 1. Zhodnocení vlivu vertikální struktury porostu na vertikální distribuci relativní ozářenosti fotosynteticky aktivním zářením (PhAR), teploty a vlhkosti vzduchu, pokryvnosti listoví (LAI), morfologické a, anatomické stavby listů (zejm. specifické listové plochy - SLA) a podle možnosti též rychlosti čisté fotosyntézy, transpirace a vodního deficitu listů v různých vrstvách listoví. Výpočet extinkčního indexu dopadajícího PhAR. 2. Vážení usušených rostlinných vzorků z předchozího dne. 3. den = 8 h Celý den: (a) Ranní a odpolední měření vertikálních profilů ozářenosti PhAR, průhlednosti (Secchiho deskou), pH, konc. kyslíku a vodivosti ve vodě s vodními makrofyty anebo řasami. (b) Experimentální hodnocení fotosyntetického využívání oxidu uhličitého anebo hydrogenuhličitanu různými druhy makrofyt (včetně mechorostů) a řas. 4. den = 7 h Celý den: Závěrečné hodnocení všech měření a přednesení jejich výsledků.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2000/2001). Porozumět fyziologickým adaptacím rostlin k jejich stanovištím a úloze fyziologických procesů rostlin v provozu (fungování) ekosystémů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2000/2001). Další informace: Kurs obsahuje také v co největší míře studentské prezentace ve vztahu k tématům jednotlivých přednášek nebo doplňující tato témata.
Doporučená literatura
 • Crawford, R.M.M. 1989. Studies in Plant Survival, Blackwell, Oxford..
 • Crawford, R.M.M. 2008: Plants at the Margin. Ecological Limits and Climate Change. Cambridge Univ. Press, Cambridge, U.K..
 • Dykyjová, D. et al.1989: Metody studia ekosystémů. Academia, Praha..
 • Fitter, A.H., Hay, R.K.M. 2002: Environmanetal Physiology of Plants, 3rd.ed. Academic Press, London..
 • Husová, M., Moravec, J. 1994: Synekologie. In: Moravec, J., et al.: Fytocenologie, pp. 145-222, Academia, Praha..
 • Körner, Ch. 1999: Alpine Plant Life, Springer-Verlag, Berlin..
 • Kozlowski, T.T., Pallardy, S.G. 1997: Physiology of Woody Plants, Academic Press, San Diego..
 • Kramer, P.J., Boyer, J.S., 1995: Water Relations of Plants and Soils. Academic Press, Orlando..
 • Květ, J. 1994: Funkce fytocenóz a jejich složek v provozu ekosystémů. In: Moravec, J., et al.: Fytocenologie, pp. 223-245, Academia, Praha..
 • Lambers, H., Chapin, F.S. (III), Thijs, L.P. 2008: Plant Physiological Ecology, 2nd ed., Academic Press, London..
 • Larcher, W., 1988: Fyziologická ekologie rostlin. Academia, Praha..
 • Larcher, W. 2001: Ökophysiologie der Pflanzen, 6th ed., Eugen Ulmer, Stuttgart..
 • Larcher, W. 2003: Physiological Plant Ecology, 4th ed., Springer-Verlag, Berlin..
 • Moravec, J., Jeník, J. 1994: Složení a struktura rostlinného společenstva. In: Moravec, J., et al.: Fytocenologie, pp. 41-62, Academia, Praha..
 • Nátr, L. 2002: Fotosyntetická produkce a výživa lidstva, ISV, Praha..
 • Nátr, L.2000: Koncentrace CO2 a rostliny, ISV, Praha. in Czech..
 • Nátr, L.2006: Země jako skleník. Proč se bát CO2? Academia, Praha..
 • Slavíková, J. 1986: Ekologie rostlin, SPN, Praha..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin (1) Biologické obory - -