Předmět: Environmentální politika Evropské unie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Environmentální politika Evropské unie
Kód předmětu KBE/344
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Straková Jitka, Mgr.
 • Střelec Martin, Mgr.
 • Semančíková Eva, Ing.
Obsah předmětu


Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem kurzu je probrat a analyzovat environmentální politiku Evropské unie a její zavedení v členských státech, zejména v České republice a střední a východní Evropě. Během kurzu studenti: - získají klíčové informace o aktérech majících vliv na politiku Evropské unie: instituce EU (organizační struktura a její hlavní úkoly) a aktéři ze soukromého a neziskového sektoru - seznámí se s evropskými ekonomickými a pravními nástroji na ochranu životního prostředí - zamyslí se nad tím, jak jsou finanční mechanismy EU propojeny s otázkami životního prostředí a rozvoje v nových členských státech i celosvětově - proberou, jak dalece principy environmentální politiky EU fungují v praxi - podívají se blíže na úlohu vědy a medií v environmentální politice - prodiskutují vybrané aspekty účasti veřejnosti v procesu rozhodování, dostupnosti informací o životním prostředí, transparentnosti i politické odpovědnosti a dozví se, jakým způsobem veřejnost může ovlivňovat politiku na evropské úrovni. Výše zmíněnou problematiku probereme na základě konkrétních případových studií, strategií nebo legislativy a jejich uskutečnění na národní, regionální a místní úrovni, mimo jiné: - Strategií ochrany přírody a biodiverzity, včetně programu Natura 2000 - Procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) - Rámcové směrnice o vodách - Klimatické a energetické politiky EU - Politiky odpadového hospodářství a nakládaní s chemickými látkami - Dopravní politiky EU a s ní spojenými problémy životního prostředí - Ekologického zemědělství a politiky biologické bezpečnosti - Rybařské politiky EU

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
 • Cavea, L. A., Blomquistb, G. C. (2008) Environmental policy in the European Union: Fostering the development of pollution havens? Ecological Economics: 65, pp. 253-261.
 • Connelly, J., Smith, G. (1999) Politics and the Environment. From Theory to Practice, Routledge, Taylor & Francis Books Ltd., London, 278 pp..
 • European Institute for Public Participation (2009) Public Participation in Europe. An international perspective, 49 pp..
 • Jay, S., Jones, C., Slinn, P., Wood, C. (2007) Environmental impact assessment: Retrospect and prospect. Environmental Impact Assessment Review: 27, pp. 287-300.
 • Jordan, A., Wurzel, R K.W., Zito, A. (2005) The Rise of 'New' Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government? Political Studies: 53, pp. 477-496.
 • Kluvánková-Oravská, T., et.al. (2010) From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe (Part 1), Alfa Nakladatelství s.r.o., Prague, 233 pp..
 • Steyaert, P., Ollivier, G. (2007) The European Water Framework Directive: How Ecological Assumptions Frame Technical and Social Change. Ecology and Society: 12 (1). Available at: http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art25/.
 • Užitečné odkazy: http://www.europarl.europa.eu/, http://ec.europa.eu/, http://www.eea.europa.eu/, http://www.ombudsman.europa.eu/,http://www.ieep.eu/, http://ecojobs.cz/zdroje-a-inspirace/traineeships-in-brussels/, http://www.euractiv.com/.
 • Van Tatenhove, J., Mak, J., Liefferink, D. (2006) The Inter-play between Formal and Informal Practices. Perspectives on European Politics and Society: 7 (1), pp. 8-24.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní