Předmět: Biotopy ČR

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Biotopy ČR
Kód předmětu KBE/354
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kučera Tomáš, doc. RNDr. Ph.D.
  • Ekrt Libor, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
BLOK I ? úvod do problematiky ochrany biotopů 1) Úvod terminologie a vymezení biotopové úrovně, zdrojové podklady typů přírodních stanovišť ? klasifikace CORINE/Palaearctic habitats a návaznost na EUNIS, mapa potenciální přirozené vegetace Evropy a ČR, Směrnice o stanovištích, typy přírodních stanovišť (habitaty) zemí EU 2) Implementace Směrnice do národní legislativy, metodika mapování biotopů, proces vyhlášení chráněných území soustavy Natura 2000 BLOK II klasifikace biotopů, rozšíření, biotopkomplexy 3) Formační skupina vodních a mokřadních biotopů 4) Formační skupina rašeliništních biotopů 5) Formační skupina biotopů alpinského stupně 6) Formační skupina skal a sutí 7) Formační skupina travinných biotopů a křovin (1. suché trávníky) 8) Formační skupina travinných biotopů a křovin (2. louky) 9) Formační skupina lesních biotopů 1 10) Formační skupina lesních biotopů 2 11) Biotopkomplexy a jejich rozšíření v ČR Literatura: Anonymus (2007): Interpretation manual of European union habitats. EUR 27. - European Commission Bruxeles. HÄRTEL H., LONČÁKOVÁ J., HOŠEK M. (2009): Mapování biotopů v České republice. - Agentura ochr. přír. kraj. ČR Praha, 196 str. + CD. CHYTRÝ M., KUČERA T. , KOČÍ M., LUSTYK P. & GRULICH V. [eds.] (2011): Katalog biotopů České republiky. 2. Přepracované vydání. Agentura ochr. přír. kraj. ČR Praha, 447 str. Odkaz na další informace: http://keh.bf.jcu.cz/KBE354

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Exkurze
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Exkurze - 8 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2012/13).
Doporučená literatura
  • Chytrý, Kučera, Kočí. Katalog biotopů ČR. Praha, 2010. ISBN 978-80-87457-03-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -