Předmět: Ekologie vodních obratlovců

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologie vodních obratlovců
Kód předmětu KBE/367
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kubečka Jan, prof. RNDr. CSc.
  • Říha Milan, Mgr. Ph.D.
  • Sajdlová Zuzana, Mgr.
  • Šmejkal Marek, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Definice předmětu, historické aspekty. Základní ekologické charakteristiky vodních nerybovitých obratlovců. Role ryb ve vodních systémech. Specifické aspekty ekologie ryb: Adaptace na vodní prostředí. Ichtyocenozy, zoogeografické aspekty, mezidruhové vztahy. Reprodukční strategie, life history strategies. Potravní strategie, predace ryb. Početnost, mortalita, růst, biomasa, produkce, racion, včetně náčrtu matematického modelování. Ostatní aspekty chování: distribuce, migrace. Ohrožení ryb antropickými faktory. Ekonomické využití ryb (lov, chov, biomanipulace). Ekologické vlastnosti ostatních vodních obratlovců. Obsah cvičení: SStudenti provedou odhady početnosti, mortality, růstu, biomasy a produkce hypotetických rybích populací. Jsou tak nuceni k praktickému zvládnutí metod uvedených v přednášce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Uvést posluchače do problematiky ekologie vodních obratlovců. V návaznosti na ostatní limnologické a hydrobiologické přednášky se tento předmět zabývá rolí vodních obratlovců ve vodním systému. Z tohoto hlediska jsou probírány všechny tradiční discipliny ekologie ryb, jakožto nejdůležitější skupiny vodních obratlovců v našich podmínkách: adaptace na vodní prostředí, reprodukce, potrava, chování, populační dynamika atd..

Předpoklady
Základní znalost ekologie, fyziologie živočichů, limnologie. Znalost středoškolské matematiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 1999/2000).
Doporučená literatura
  • Wootton, R. J. 1999 Ecology of teleost fishes. Kluver Acad. Publishers, Dordrecht.
  • King M. Fisheries biology. Oxford, 2007. ISBN 978-1-4051-5831-2.
  • Randák T. a kol. Rybářství ve volných vodách. Č. Budějovice, 2015. ISBN 978-80-7514-013-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Zoologie obratlovců (1) Biologické obory - -