Předmět: Ekologie mokřadů

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologie mokřadů
Kód předmětu KBE/427
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Edwards Keith Raymond, doc. Dr.
 • Květ Jan, RNDr. CSc.
 • Picek Tomáš, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Definice a klasifikace světových a středoevropských mokřadů a mělkých vod. Význam vegetace pro vznik a existenci mokřadů různých typů. Základní informace o mokřadních ekosystémech a jejich složkách. Přirozené a umělé mokřady. Hydrologie, produktivita, biogeochemické cykly a dynamika v hlavních typech mokřadů. Úloha mokřadů v biosféře: jejich ochrana a trvale udržitelné využívání. Biodiversita v mokřadech. Národní a mezinárodní programy na ochranu mokřadů. Obsah cvičení: Zonace vegetace a v závislosti na ní i společenstev dalších organismů v mokřadním ekotonu na rozhraní souše a vody. Hodnocení primární produkce v mokřadech. Zjišťování populační hustoty vybraných významných mokřadních živočichů.Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Laborování, Exkurze
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Exkurze - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 60 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení se strukturou, funkcemi, biodiversitou, trvale udržitelným využíváním a ochranou různých typů ekosystémů mokřadů a mělkých vod.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 2007/2008).
Doporučená literatura
 • Fustec, E., Lefeuvre, J.-C., et coll. (2000): Fonctions et valeurs des zones humides. Dunod, Paris..
 • Chytil, J., ed. (1999): Mokřady České republiky. [Wetlands of the Czech Republic]. Czech Ramsar Committee, Mikulov. In Czech with Engl. summ..
 • Kadlec, R.H., Knight, R.L. (1996): Treatment Wetlands. Lewis Publ., Boca Rayton, Florida..
 • Keddy, P.A. (2000): Wetland Ecology. Principles and Conservation. Cambridge Univ. Press, Cambridge..
 • Květ, J., Jeník, J., Soukupová, L., eds. (2002): Freshwater Wetlands and their Sustainable Future. UNESCO, Paris and The Parthenon Publ. Group, Boca Rayton..
 • Mitsch, J.W., Gosselink,, C.T (2000): Wetlands 3rd ed., John Wiley & Sons, Inc., New York..
 • Niering, W.A. (1985): Wetlands. Audubon Society Nature Guides. A.A. Knopf, New York..
 • Patten, B.C. et al., eds. (1990, 1994): Wetlands and Shallow Continental Water Bodies, Vols. I, II.-SPB Publishing, The Hague.
 • Vymazal, J. et al., eds. (1998): Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Europe. Backhuys Publishers, Leiden..
 • Westlake, D.F., Květ, J., Szczepański, A., eds. (1998): Production Ecology of Wetlands.Cambridge Univ. Press, Cambridge, U.K..
 • Wetzel, R.G. (1983): Limnology, 2nd ed., Saunders College Publishing, Philadelphia..
 • Dykyjová, D., Květ, J., eds. (1978): Pond Littoral Ecosystems. Structure and Functioning. Ecol. Stud. 28. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York..
 • Further reading in agreement with the course supervisors and/or teachers..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -