Předmět: Základní limnologické metody

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Základní limnologické metody
Kód předmětu KBE/452
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kopáček Jiří, prof. Ing. Ph.D.
  • Vrba Jaroslav, prof. RNDr. CSc.
  • Znachor Petr, doc. RNDr. Ph.D.
  • Šorf Michal, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení: Základní přístroje používané k terénním měřením a k vzorkování přírodních povrchových vod. Měření teploty v hluboké stratifikované nádrži, vyhodnocení stratifikace, roční průběh isoterm. Měření průhlednosti. Stratifikovaný odběr vzorků k chemickým účelům. Zvláštnosti odběru vzorků k analyze rozpuštěných plynů. Měření pH in situ. Stanovení rozpuštěného kyslíku, stanovení alkality, celkové tvrdosti, vápníku a hořčíku. Odběr vzorků fytoplanktonu, filtrace, stanovení objemové biomasy buněk, počítání buněk, extrakce a stanovení chlorofylu. Odběr vzorků zooplanktonu, dělení frakcí, stanovení biomasy. Odběr vzorků bentosu, flotace a třídění, stanovení biomasy. Odběr, zpracování a vyhodnocení vzorků bakterioplanktonu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Laborování
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz poskytuje teoretické i praktické znalosti základních fyzikálních, chemických i biologických metod používaných v limnologii. Je zaměřen zejména na konkrétní pracovní postupy uplatňované při studiu ekosystémů údolních nádrží a rybníků. Část kurzu se koná v terénu.
Osvojení praktických znalostí základních fyzikálních, chemických i biologických metod používaných v limnologii.
Předpoklady
Žádné speciální požadavky.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Absolvování všech metod, teoretická znalost jejich principů a odevzdání správně vypracovaných laboratorních protokolů. Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Downing, J.A. and F.H. Rigler (eds.). 1984: A manual on methods for the assessment of secondary productivity in fresh waters. - 501 p., IBP Handbook 17, 2nd ed. Blackwell Sci. Publ., Oxford and Edinb.
  • Hrbáček a kol., 1972: Limnologické metody. – 208 p. Skriptum. Univerzita Karlova, fakulta přírodovědecká.
  • Wetzel R.G., G.E. Likens, 1991: Limnological analyses. - 2nd ed. Springer, New York.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní