Předmět: Biologie vodních organismů I

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Biologie vodních organismů I
Kód předmětu KBE/456
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šorf Michal, RNDr. Ph.D.
  • Vrba Jaroslav, prof. RNDr. CSc.
  • Horsák Michal, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Obsah cvičení: Prokaryota, Ciliata, Rotifera, Porifera, Bryozoa, Cnidaria, velcí Branchiopoda, Cladocera, Copepoda, Branchiura, Ostracoda, Amphipoda, Isopoda, Mollusca.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Pozorování, Demonstrace
Výstupy z učení
Demonstrovat hlavní zástupce živočišných a rostlinných organismů žijících u nás ve stojatých a tekoucích vodách. Seznámit se s metodami jejich sběru, zpracování a určování. Probrat biologii těchto organismů, tj. rozmnožování a ontogenezi, potravní biologii, dýchání, vylučování, nervová, smyslová a pohybová ústrojí. Dále bionomii jednotlivých druhů a jejich ekologické niky ve vodním ekosystému

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 1999/2000).
Doporučená literatura
  • Bartoš E. Vířníci - Rotatoria, Fauna ČSR svazek 15. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1959.
  • Brtek J. Fauna Slovenska. Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, Laevicaudata (Crustacea: Branchiopoda). VEDA, Bratislava, 2005. ISBN 80-224-0842-5.
  • Buchar J., Ducháč, V., Hůrka K., Lellák J. Klíč k určování bezobratlých. Praha, Scientia, 1995. ISBN 80-85827-81-6.
  • Horsák M., Juřičková L., Picka J. Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín, 2013. ISBN 978-80-86447-15-5.
  • Hudec I. Fauna Slovenska. Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda (Crustacea: Branchiopoda). VEDA, Bratislava, 2010.
  • Kriska, G. Freshwater Invertebrates in Central Europe. A Field Guide. 2013. ISBN 978-3-7091-1546-6.
  • Šrámek-Hušek R., Straškraba M., Brtek J. Lupenonožci - Branchiopoda. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1962.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ekologie živočichů (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -