Předmět: Limnologie tekoucích vod

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Limnologie tekoucích vod
Kód předmětu KBE/457
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Seďa Jaromír, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Vodoteče a proudění. Chemické složení. Fyzikální faktory, proud, substrát, teplota, kyslík. Autotrofové, perifyton, makrofyta, fytoplankton. Heterotrofní zdroje energie, hrubé OL, jemné OL, rozpuštěné OL. Trofické vztahy, mikrobiální smyčka, potravní sítě. Predace a její důsledky, výběr a zranitelnost, ovlivňování kořisti predátorem. Herbivorie, interakce perifytonu a konzumenta, konzumenti makrofyt, filtrace lotického fytoplanktonu. Kompetice a drift, distribuce organismů, sdílení prostředí, periodicita driftování, funkční souvislosti. Struktura lotických společenstev, lokální a regionální diverzita. Organická hmota v lotických ekosystémech, osud POL a ROL, koncept říčního kontinua. Dynamika živin, cylkus živin, transport a transformace živin. Antropogenní vlivy na tekoucí vody, přehrady, cizí druhy, změny klimatu, celkové ohrožení prostředí tekoucích vod. Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Kurz sumarizuje poslední poznatky ze studia tekoucích vod. Zvláštní důraz je kladen na specifika prostředí tekoucích vod a vliv na evoluční diferenciaci organismů od ostatních typů vodního prostředí.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 1999/2000).
Doporučená literatura
  • Allan, J. D.: Stream Ecology. Chapman & Hall, London, 1995.
  • Cushing, C. E. et al.: River and Stream Ecosystems, Ecosystem of the World, Volume 22, New York, 1995.
  • Hynes, H. B. N.: The Ecology of Running waters. Liverpool Univ. Press, 1970.
  • Oglesby, R. T. et al.: River Ecology and Man. Academic Press, London, 1972.
  • Petts, G. & Calow, P.: River Biota. Blackwell, Oxford, 1996.
  • Whitton, B. A.: River Ecology. Blackwell Publ., Oxford, 1975.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr