Předmět: Mikrobiální ekologie vody

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Mikrobiální ekologie vody
Kód předmětu KBE/459
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šimek Karel, prof. RNDr. CSc.
  • Sirová Dagmara, RNDr. Ph.D.
  • Kasalický Vojtěch, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Výskyt bakterií ve vodě a metody jejich stanovení, mikroskopické a kultivační metody, počty a objemy bakterií v různých typech vodních ekosystémů. Taxonomické zařazení vodních bakterií, moderní molekulární postupy, numerická taxonomie a pravděpodobnostní identifikace. Spotřeba substrátu a růst při nízkých koncentracích, kinetika spotřeby substrátu, izotopové metody stanovení aktivity a produkce vodních bakterií. Modelování růstu bakterií v kontinuální kultuře. Respirace vodních bakterií, poměr oxidace a asimilace v nízkých koncentracích, průběh biochemické spotřeby kyslíku. Vliv faktorů prostředí na růst a metabolismus vodních bakterií - teplota, kyslík a přisedání bakterií na povrch. Pozitivní a negativní interakce mikroorganismů ve vodním prostředí – kompetice a predace. Biomasa bakterií v různých typech vodních ekosystémů - prostorové rozložení biomasy. Podíl bakterií na celkové produkci - poměr produkce řas a bakterií. Bakterie v koloběhu uhlíku - aerobní a anaerobní rozklad ve vodě a sedimentech, resistentní látky. Bakteriální procesy v koloběhu dusíku - rozklad bílkovin, nitrifikace, denitrifikace a redukce nitrátů. Bakterie v koloběhu fosforu a síry. Patogenní bakterie ve vodě, přežívání, desinfekce. Bakterie při čištění odpadních vod - aerobní čištění, aktivace, bakterie a prvoci. Anaerobní vyhnívání - tvorba kyselin, methanu a vodíku. Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem přednášky je seznámit posluchače s nejnovějšími poznatky v mikrobiální ekologii vody především v následujících oblastech: role bakterií v koloběhu nutrientů, identifikace mikroorganismů z vodního prostředí moderními metodami, nejdůležitější interakce mikroorganismů v rámci tzv. “mikrobiální smyčky” a interakce mikrobů s dalšími trofickými hladinami.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Macek, M., Callieri, C., Šimek, K., Vazquez, A. L. (2006): Seasonal dynamics, composition and feeding patterns of of ciliate assemblages in oligotrophic lakes covering a wide pH range. Arch. Hydrobiol. 166: 261-287.
  • Overbeck, J., Chrost, R. J. (1990): Aquatic microbial ecology - biochemical and molecular approaches. Springer-Verlag, New York, 190 pp.
  • Salcher, M. M., Hofer, J., Horňák, K., Jezbera, J., Sonntag, B., Vrba, J., Šimek, K., Posch, T. (2007): Modulation of microbial predator-prey dynamics by phosphorus availability: Growth patterns and survival strategies of bacterial phylogenetic clades. FEMS Microb. Ecol. 60: 40-50.
  • Straškrabová, V., Hartman, P., Macek, M., Nedoma, J., Šimek, K. Vrba, J. 1996: Mikrobiální ekologie vody, 119 pp., Ministerstvo ŽP ČR.
  • Straškrábová, V., Šimek, K., Vrba, J. (2005) Long-term development of reservoir ecosystems - changes in pelagic food webs and their microbial component. Limnetica, 24 (1-2): 9-20.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní