Předmět: Chemie pro PŽP II.

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Chemie pro PŽP II.
Kód předmětu KBE/460
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Porcal Petr, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
- SI jednotky; Avogadrova konstanta; atomová a molekulová hmotnost; molární zlomek; molekulová a hmotnostní koncentrace; ředění; rozpustnost; směšovací rovnice; kalibrační křivka - stavové chování; ideální plyn; základy termodynamiky; 0. věta termodynamická; I. věta termodynamická - vnitřní energie; teplo a práce; entalpie - tepelné stroje; Carnotův cyklus; II. věta termodynamická; entropie; Helmholtzova a Gibbsova energie; tepelné kapacity - termodynamická rovnováha; III. věta termodynamická - termodynamika směsí; chemický potenciál; fázové rovnováhy; trojný bod - jaderné reakce; radioaktivní rozklad; jaderné elektrárny - chemická rovnováha; rovnovážná konstanta; pH; disociace slabých elektrolytů - elektrochemie; oxidačně redukční děje; oxidačněredukční potenciál; galvanické články; elektrody; měření pH a pE; oxidační činidla; koroze - chemická kinetika; rychlost chemických reakcí; závislost rychlosti na teplotě - uhličitanová rovnováha; neutralizační kapacity - komplexační reakce; koloidy; srážecí reakce; součin rozpustnosti; diagramy rozpustnosti - adsorpce, desorpce; adsorpční isotermy; difuze - iontová výměna; koagulace - typy vod; složení vod; pitná voda; odpadní voda - toxikologie; znečištění; jedy; osmotický tlak

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy fyzikální chemie, chemických výpočtů, hydrochemie a toxikologie.
chemické výpočty, základní přehled o fyzikální chemii
Předpoklady
žádné nejsou požadovány

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Atkins. Fyzikální chemie.
  • Flemr V., Holečková E. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. Praha.
  • Novák J. Fyzikální chemie. Praha.
  • Pitter P. Hydrochemie.
  • Stum w., Morgan J. Aquatic chemistry.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní