Předmět: Ekologie fytoplanktonu

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologie fytoplanktonu
Kód předmětu KBE/466
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Znachor Petr, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Historie a zařazení předmětu, biotopy a vodní prostředí, co je (fyto)plankton, velikostní dělení planktonu, specifita vodního prostředí, teplota, stratifikace, jednotlivé skupiny fytoplanktonu. Kvalitativní a kvantitativní analýza biomasy fytoplanktonu, odběr vzorku, chemické složení biomasy, kvantitativní parametry biomasy fytoplanktonu, biovolume, chlorofyl a, popis diversity společenstva, Reynoldsův systém klasifikace společenstev, equlibrium vs non equilibrium, IDH, Hutchinsonův paradox, růst populace, růstové strategie, metody stanovení primární produkce. Světelné záření, jednotky pro měření světla, světlo ve vodě, vztah mezi produkcí a světlem, P-I křivky, ochrana před přezáření, teplota, vliv koncentrace CO2 na produkci fytoplanktonu, alkalinita a pH, kyslík - diurnální změny, vertikální profily, alternativní způsoby výživy - heterotrofie, mixotrofie (osmo a fagotrofie), auxotrofie. Příjem živin, dusík, fosfor, trofie - eutrofizace, vliv trofie na strukturu a složení fytoplanktonu, strategie příjmu P, křemík, Si a rozsivky, mikroprvky, interakce živin, limitace, kolimitace. Prostorové a časové změny fytoplanktonu, vertikální a horizontální distribuce fytoplanktonu, mechanismy tvorby podpovrchových maxim biomasy, bentické a pelagické populace sinic, diurnální změny, sezónní změny - PEG model, dlouhodobé trendy, konkrétní příklady. Ztrátové procesy, respirace, extracelulární produkce, celkové ztráty společenstva - hydraulické vymytí, sedimentace - adaptace k minimalizaci sedimentace, funkce slizových obalů, mortalita, naprogramovaná buněčná smrt, konsumpce fytoplanktonu, strategie jak se vyhnout predaci, top down effect, interakce s organismy - mikrobiální smyčka, ostatní organismy, patogenní organismy, parazitace - fykoviry, cyanofágy. Alelopatie a toxicita, význam alelopatie ve fytoplanktonu, mechanismy působení, Harmful Algal Blooms - výskyt, význam, rozšíření, základní fakta, toxické syndromy - PSP, NSP, DSP, ASP, CSP, AZP. Sinicové vodní květy - definice, základní fakta, příčiny výskytu, nejhojnější druhy sinic, nebezpečí spojená s vodními květy, možnosti nápravných opatření, konkrétní příklady, aktuální situace v ČR, cyanotoxiny - rozdělení, toxicita, ekologické konsekvence, nebezpečí. Globální změna klimatu a fytoplankton - globální oteplování, změna klimatu, zvyšující se koncentrace CO2 a dopad na fytoplankton, změna klimatu a HABs, produkce DMS, CLAW a ANTI CLAW hypotéza, změna rozšíření druhů, dopady globální změny klimatu na vodní ekosystémy v ČR, biologické invaze - příklady Pleodorina indica, Cylindrospermopsis, Peridiniopsis kevei. Mořský fytoplankton - význam, složení, evoluce, limitace - externí přednášející. Obsah cvičení: Příprava a demonstrace základních limnologických měření (pH, kyslík, teplota, měření průhlednosti pomocí Secchi desky), práce s odběrovými pomůckami, odběr vzorku z hladiny a z několika hloubek (Friedingerův odběrák), měření vertikální světelného profilu (LYCOR), měření teplotní stratifikace a vertikálního rozložení fytoplanktonu pomocí ponorné fluorescenční sondy FluoroProbe. Laboratorní měření primární produkce pomocí kyslíkové metody, měření koncentrace chlorofylu a dle Lorenzena (1967), počítání biomasy v sedimentačních komůrkách, vyhodnocení naměřených dat a tvorba protokolu.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Přednáška je určena studentům 2. – 4. (5.) ročníku - specialistům hydrobiologům a kryptogamologům. Poskytuje rozšířené vědomosti o funkci a ekologické valenci sinic a řas, žijících v sladkovodním, salinním i aerickém prostředí v závislosti na vnějších faktorech a ve vazbě na ostatní složky prostředí včetně ovlivnění činností člověka.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: předmět běží ve studijních letech začínajících sudým rokem, např. 2012/2013.
Doporučená literatura
  • Komárková J. & J. Elster: Ekologie řas. Skripta k přednáškám (pozor, na zkoušku nestačí)..
  • Reynolds C.S. (2006): Ecology of Phytoplankton. Cambridge University Press, 535 p..
  • Znachor P.: Přednášky z Ekologie fytoplanktonu v PP..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -