Předmět: Ekologie zooplanktonu

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologie zooplanktonu
Kód předmětu KBE/467
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šorf Michal, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Plankton a získávání údajů o něm. Adaptace živočichů k planktonnímu způsobu života. Hlavní typy planktonních živočichů ve vnitrozemských vodách a v moři: přehled. Planktonní vířníci. Planktonní perloočky. Planktonní klanonožci. Parthenogeneze a gamogeneze u planktonních živočichů: rozmnožovací cykly. Sezónní změny populací a jedinců v planktonu: sezonní cykly, cyklomorphosa. Pohybové orgány a pohyb planktonních živočichů, distribuce, migrace, příčiny a důsledky. Filtrace jako způsob výživy zooplanktonu: struktury, mechanismy, funkce. Planktonní predátoři, jejich strategie a taktika. Ryby jako predátoři planktonu. Chemicky zprostředkované změny strategie zooplanktonu: morfologické a reprodukční změny, cyklomorfoza, migrace. Kompetice a paradox planktonu. Sekundární produkce zooplanktonu a její měření. Planktonní živočichové, struktura limnetického společenstva a mechanismy její kontroly. Obsah cvičení: Cvičení k tomuto kurzu jsou samostatnými kurzy KBE 456 a KBE 458.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace
Výstupy z učení
Cílem kurzu je popsat planktonní živočichy, jejich stavbu těla, vlastnosti, způsob života, význam a jejich vztahy k ostatním složkám limnetického společenstva včetně řídících mechanismů těchto společenstev.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Periodicita: předmět běží ve studijních letech začínajících sudým rokem, např. 2012/2013.
Doporučená literatura
  • Bartoš E. Vířníci - Rotatoria, Fauna ČSR svazek 15. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1959.
  • Brtek J. Fauna Slovenska. Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, Laevicaudata (Crustacea: Branchiopoda). VEDA, Bratislava, 2005. ISBN 80-224-0842-5.
  • Fernando C.H. A Guide to Tropical Freshwater Zooplankton. Backhuys Publishers, Leiden, 2002. ISBN 90-5782-117-6.
  • Lampert W., Sommer U. Limnoecology: The Ecology of Lakes and Streams. Oxford University Press, 2007.
  • Likens G.E. Plankton of Inland Waters. Elsevier Science Publishing, 2010.
  • Šrámek-Hušek R., Straškraba M., Brtek J. Lupenonožci - Branchiopoda. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1962.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -