Předmět: Koloběh prvků a procesy v povodí

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Koloběh prvků a procesy v povodí
Kód předmětu KBE/469
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hejzlar Josef, doc. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Základní pojmy pro popis struktury sladkovodních ekosystémů a transportních mechanismů látek v povodí: oběh vody v přírodě, přehled hydrologických procesů, typy tekoucích a stojatých vod, dnové sedimenty, voda v půdě. Principy globálních a lokálních koloběhů jednotlivých prvků. Primární produkce ve sladkovodních ekosystémech. Fosfor: formy výskytu, reakce, původ ve vodách, interakce voda-sediment, eutrofizace povrchových vod, předpovědní modely eutrofizace, řízení kvality povrchových vod. Dusík: formy výskytu, transportní mechanismy, reakce a význam ve vodním prostřední, základní mechanismy vyplavování z lesních a zemědělských půd. Síra: formy výskytu, zdroje, atmosférický transport, acidifikace, koloběh v hydrosféře. Křemík, železo, mangan, hliník a stopové prvky: formy výskytu, reakce, zdroje, uplatnění v biologických procesech ve vodách. Organické látky ve vodách: transport z půdy, vznik ve vodním prostředí, složení, klasifikace, charakterizace, geochemické a biochemické procesy s účastí organických látek ve vodním prostředí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Poskytnout přehled o základních procesech koloběhu živin (C, N, P, S), organické hmoty (primární produkce, humusové látky) a dalších prvků (Si, Fe, Mn, Al) v ekosystému "povodí - nádrž/jezero" a získat dovednost jejich hodnocení.
Vhled do otázek vlivu povodí (přírodních podmínky, antropogenních faktory) na složení povrchových vod, na vodní ekosystémy nádrží a jezer a na kvalitu vodních zdrojů.
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky k předmětu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2000/2001). Požadavky na studenta: Student prokáže znalost probrané látky při ústní zkoušce. Vyučovací metody: přednášky - powerpointové prezentace látky s následnou diskusí. Hodnotící metody: ústní zkouška - pokrývající všechny oblasti problematiky předmětu.
Doporučená literatura
  • Berner E.K., Berner R.A.: Global environment: Water, Air and Geochemical Cycles, 2nd ed., Princeton Univ. Press, Princeton, 2012mikrobi.
  • Hejzlar, J.: Koloběh prvků ve vodních ekosystémech a jejich povodích (texty k přednáškám).
  • Pitter P.: Hydrochemie. 3. vydání, VŠCHT, Praha 2000.
  • Thurman, E. M.: Organic Geochemistry of Natural Waters. M. Nijhoff/Dr. W. Junk Publ., Dordrecht, 1985.
  • Wang D.: Biogeochemistry of redox-sensitive elements in natural waters, ProQuest LLC, Ann Arbor, 2008.
  • Ward A. D., Elliot W. J.: Environmental Hydrology. CRC Press, Boca Raton 1995.
  • Wetzel R. G.: Limnology, Lake and River Ecosystems. 3. vydání, Academic Press, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Chemie životního prostředí (1) Technická chemie a chemie silikátů - -