Předmět: Ekologický management nádrží

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologický management nádrží
Kód předmětu KBE/471
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hejzlar Josef, doc. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Rozdíly mezi nádržemi a jezery, typy hrází, účely a způsoby řízení nádrží. Limnologické typy nádrží - stratifikované a míchané nádrže, vertikální a horizontální gradienty složení vody, sezónní změny. Vliv povodí na složení vody a procesy v nádrži - látkové zatížení a způsoby výpočtů, typy znečištění, retence. Vliv hydrodynamiky a stratifikace na chemické a biologické ukazatele - kyslíkový režim, organické látky, kovy, eutrofizace, stárnutí nádrží. Jakost vody a její hodnocení - typy problémů a metody hodnocení. Ekotechnologie a řízení jakosti vody - teoretické principy ekotechnologií a jejich aplikace v řízení nádrží a jejich povodí. Přístupy používané v povodí - řízení znečištění z průmyslu a zemědělství, toxické látky, živiny, acidifikace, předzdrže, mokřady. Přístupy používané ve vlastní nádrži - destratifikace, hypolimnetická aerace, míchání epilimnia, selektivní vypouštění, ponořené stupně a norné clony, inaktivace a těžba sedimentů, biomanipulace. Matematické modely pro řízení nádrží - typy modelů, scénářová analýza, systémy pro podporu rozhodování. Obsah cvičení: Výpočty morfologických a hydrologických parametrů nádrží. Vyhodnocení sezónního průběhu stratifikace teploty, kyslíku a dalších ukazatelů. Výpočet zdrojů živin v povodí a jejich transportu do nádrže. Predikce eutrofizace nádrže pomocí empirických modelů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Individuální příprava ke zkoušce
  • Příprava na zápočet - 24 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 36 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Podat informace o vodních nádržích, jejich vodohospodářských účelech, specifických vlastnostech z hlediska vodního ekosystému a jakosti vody a o metodách jejich ekotechnologického řízení, přičemž ekotechnologiemi jsou míněny způsoby řízení přírodě blízké a trvale udržitelné.
- orientace v problematice vodohospodářského navrhování a řízení nádrží - vhled do struktury vodního ekosystému v nádržích a do otázek vlivu povodí na kvalitu vody a na nádržové procesy - dovednosti pro vyhodnocování hydrologických dat a dat o ekologii a kvalitě vody v nádržích a jejich povodích
Předpoklady
Základní znalosti v oboru limnologie, základní dovednosti s výpočty v Excelu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Seminární práce

Periodicita: v každém akademickém roce. Požadavky na studenta: Student musí prokázat znalost probrané látky a vypracovat zápočtovou práci, ve které s využitím teoretických poznatků z přednášek a výpočetních dovedností osvojených na cvičeních provede u vybrané nádrže kritickou analýzu stávajícího stavu vodohospodářského řízení a popřípadě navrhne opatření k jeho zlepšení. Vyučovací metody: Přednášky - powerpointové prezentace látky s diskusí; cvičení - vzorové výpočty a příklady k analýzám datových řad. Hodnotící metody: Ústní zkouška pokrývající všechny oblasti problematiky, tj. vodohohospodářské řízení nádrží, vlastnosti nádržového ekosystému a ekotechnologické metody.
Doporučená literatura
  • Adámek Z., Helešic J., Maršálek B., Rulík M.: Aplikovaná hydrobiologie. FROV JU, České Budějovice, 2010.
  • Straškraba M., Tundisi J. G.: Reservoir Water Quality Management. Guidelines of Lake Management, Vol. 9, ILEC Foundation, Kusatsu, 1999.
  • Votruba L., Broža V.: Hospodaření s vodou v nádržích. SNTL/ALFA, 1980.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2014) Zemědělství a lesnictví - Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2014) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní