Předmět: Obecná limnologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Obecná limnologie
Kód předmětu KBE/475
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vrba Jaroslav, prof. RNDr. CSc.
  • Borovec Jakub, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Limnologie a hydrobiologie. Systémové pojetí: vodní nádrž jako ekosystém – abiotické procesy, biologické procesy, vztahy mezi nimi. Povodí jako systém a atmosféra, jejich vliv na vodní prostředí, acidifikace a eutrofizace. Koloběh vody v přírodě. Typy vod, stojaté vody, tekoucí vody. Fyzikální procesy. Hustota a viskozita vody, jejich závislost na teplotě. Tepelná bilance, teplota a její stratifikace. Světlo – pronikání, závislosti na chemických a biologických procesech. Hydrodynamika – proudění, míchání. Sedimentace. Základní látkové cykly – uhlík, dusík, fosfor, ostatní biogenní prvky. Vliv chemických látek na organismy. Toky energie. Hlavní skupiny organismů (Lindemann – producenti, konzumenti, reducenti), trofické sítě. Biologické procesy: populační dynamika, hustotní závislost, růst, výživa a vyžírání, teorie optimální výživy, mortalita. Substrátová kinetika, konkurence o zdroje (kompetice). Predace, systémy dravec-kořist. Funkční třídění: velikost organismů místo taxonomie. Adaptace vodních organismů a společenstev, adaptace ekosystému (samoorganizace, sukcese, periodicita). Geografické rozdíly. Rozdíly stratifikace stojatých vod, biogeografie vodních organismů. Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem přednášky je seznámit posluchače s obecnými základy limnologie, včetně koloběhu vody v přírodě, fyzikálních procesů ve vodách a základních biologických procesů. Bude zvolen systémový holistický pohled na vodní ekosystém, přičemž důraz bude kladen především na dynamiku probíhajících procesů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Kalff J.: Limnology: inland water ecosystems. Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2002..
  • Lampert W., Sommer U.: Limnoecology: the ecology of lakes and streams. Oxford University Press, New York, 1997.
  • Wetzel R.G.: Limnology. Lake and river ecosystems, 3rd ed. Academic Press, London, 2001.
  • Kubíček, F., Lellák, J. Hydrobiologie. UK Praha, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2013) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2013) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2016) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2015) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2017) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2015) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2014) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2014) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2013) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2016) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2014) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2017) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2016) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2015) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2017) Zemědělství a lesnictví 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní