Předmět: Úprava vody a vodárenství

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Úprava vody a vodárenství
Kód předmětu KBE/479
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kopáček Jiří, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Druhy a chemické složení vod. Zdroje pitné a užitkové vody. Infiltrace, pohyb podzemních vod, vydatnost studní. Jímání podzemních a povrchových vod. Požadavky na jakost pitné, užitkové a provozní vody. Zásobování vodou a odvodnění sídlišť, vodovodní a kanalizační sítě. Akumulace vody. Úprava podzemních vod (odkyselování, odželezňování a odmanganování). Úprava povrchových vod (mechanické předčištění, usazování, zahušťování, filtrace, čiření). Hygienické zabezpečení vody (chlorace, ozonizace, využití UV záření). Speciální technologie úpravy vody (adsorpce, iontoměniče, destilace, ultrafiltrace, reverzní osmóza, elektrodialýza, odsolování mořské vody, denitrifikace a příprava ultračisté vody). Úprava užitkové a provozní vody (zemědělství, stavebnictví, energetika a vybraná průmyslová odvětví). Základy čištění průmyslových a komunálních odpadních vod (primární čištění, aktivace, biofiltry, denitrifikace, vyhnívání, terciální čištění, neutralizace, srážení). Obsah cvičení: Právní předpisy týkající se zásobování obyvatelstva vodou a její jakostí. Jednoduché výpočty v technologii vody (uhličitanová rovnováha, proudění kapaliny, vydatnost studní). Exkurze do úpravny pitné vody.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Exkurze
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Exkurze - 8 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit posluchače se základy technologií používaných při laboratorních, provozních a vodárenských úpravách vody a s problematikou zásobování obyvatel pitnou vodou.
Studenti budou vybaveni základními vlastnostmi a principy úpravy pitných, provozních a odpadních vod.
Předpoklady
Žádné speciální požadavky.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Požadavky na zápočet: Vypracování 3 domácích úloh. Požadavek na zkoušku: Dosažení minimálně 51% z písemného testu, zahrnujícího všechny hlavní okruhy. Z každé kapitoly testu je vyžadována min. 50% správných odpovědí. Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Bindzar J. a kol.: Základy úpravy a čištění vod. Skripta VŠCHT, Praha, 2009.
  • Kopáček, J. a kol. Voda na Zemi. Elektronická skripta. Budou dodána na začátku výuky.
  • Lettermann R. D., Ways L. W. (eds),Water quality and treatment, 5th ed., AWWA, ISBN 0-07-001659-3, 1999, 1233pp..
  • Pitter P.: Hydrochemie [online]. VŠCHT Praha, 2009. ISBN 978-80-7080-701-9..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2014) Zemědělství a lesnictví 1 Letní
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2016) Ekologie a ochrana životního prostředí 3 Letní
Fakulta rybářství a ochrany vod Rybářství (2014) Zemědělství a lesnictví 1 Letní
Přírodovědecká fakulta Chemie životního prostředí (1) Technická chemie a chemie silikátů - Letní
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2015) Ekologie a ochrana životního prostředí 3 Letní
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2014) Ekologie a ochrana životního prostředí 3 Letní
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2013) Ekologie a ochrana životního prostředí 3 Letní
Fakulta rybářství a ochrany vod Ochrana vod (2017) Ekologie a ochrana životního prostředí 3 Letní