Předmět: Chemie a fyzika půdy

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Chemie a fyzika půdy
Kód předmětu KBE/513
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picek Tomáš, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Základní fyzikální vlastnosti půd, struktura a funkce agregátů v půdě, uspořádání půdních částic, půdní profily, mikromorfologie. Voda v půdě, vodní potenciál, půdní vzduch, pohyb látek rozpuštěných ve vodě, difúze, pohyb půdního vzduchu, mechanické vlastnosti, odpor půd. Chemické složení půdy, složení půdy ve vztahu k potřebám rostlin, sorpce v půdě, sorpční komplex, koagulace a peptizace. Jílové minerály, koloidní oxidy a hydroxidy, železo a hliník. Složení minerální části půdy. Koloběh uhlíku, dusíku, fosforu a síry. Organická hmota v půdě. Obsah humusu v různých půdních typech, kvalitativní složení humusu. Chemické vlastnosti koloidních humusových částic, komplexační a fyziologické vlastnosti humusových látek. Frakční složení humusu, organominerální komplexy. Vlastnosti humusových kyselin. Další organické složky půdy (sacharidy, tuky, vosky, pryskyřice). Interakce půdních koloidů s polutanty a xenobiotickými látkami. Obsah cvičení: Odběr vzorků půdy pro zjišťování fyzikálních a chemických vlastností půd ? stanovení vybraných půdních charakteristik. Instrumentální analytické metody používané v půdní chemii.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Seznámit studenty se složením pevné fáze půdy, půdního roztoku a půdního vzduchu. Objasnit význam fyzikálně-chemických procesů probíhajících v půdách pro tvorbu a vlastnosti půd. Popsat formy výskytu jednotlivých prvků v půdě v souvislosti s jejich vlastnostmi. Seznámení s vybranými metodami stanovení chemických a fyzikálních vlastností půd.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2000/2001).
Doporučená literatura
  • Brady, N. C.: The nature and properties of soils. MacMillan Publ. Comp., New York 1990..
  • Němeček, J. a kol.: Pedologie a paleopedologie, Academia, Praha, 1990..
  • Page A.L.: Methods of soil analysis, Madison, Wisconsin USA, 1982..
  • Tan, K. H.: Principles of Soil Chemistry. Marcel Dekker Inc., New York 1993..
  • Zbíral, J. a kol.: Analýza půd. ÚKZÚZ, Brno, 1997..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -