Předmět: Struktura a funkce agroekosystémů

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Struktura a funkce agroekosystémů
Kód předmětu KBE/514
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šimek Miloslav, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Definice agroekosystému, vymezení pojmů. Historie zemědělství a vývoj zemědělské krajiny. Filozofická východiska různých způsobů hospodaření. Charakteristika, principy a cíle různých variant zemědělství. Konvenční intenzívní zemědělství, integrované zemědělství, alternativní varianty. Teoretické základy tvorby biomasy plodin a fungování agroekosystémů. Půda, složky půdy, půdní vlastnosti, nejdůležitější půdní procesy. Klasifikace a bonitace půd. Půdní fond České republiky. Konvenční zemědělství a meliorační opatření. Pozemkové úpravy, krajinné úpravy, rekultivace. Odvodnění půdy. Závlahy. Protierozní ochrana půdy. Principy střídání plodin a osevní postupy. Koncentrace plodin v osevním postupu. Protierozní osevní postupy, semenářské osevní postupy. Hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod. Zpracování půdy. Základní a předseťové zpracování půdy, kultivace během vegetačního období v konvenčním zemědělství. Minimální zpracování půdy. Alternativní technologie. Výživa a hnojení v konvenčním zemědělství. Stanovení potřeby hnojení. Statková hnojiva a průmyslová hnojiva: druhy, složení, vlastnosti. Nepřímá hnojiva. Míchání hnojiv. Skládky hnojiv, rizikové aspekty skladování a aplikace hnojiv. Výživa a hnojení v alternativních systémech hospodaření. Úloha statkových a ostatních organických hnojiv. Fixace molekulárního dusíku. Horninové moučky. Ochrana rostlin proti plevelům, chorobám a škůdcům v konvenčním zemědělství a v alternativních systémech. Metody ochrany. Pesticidy, rozdělení, účinné látky. Mechanizace zemědělské výroby v konvenčním systému. Traktory, samohybné stroje a dopravní systémy. Energetické systémy. Využívání obnovitelných a netradičních zdrojů energie. Chovy hospodářských zvířat. Lukařství a pastvinářství. Základy pratotechniky. Výroba a skladování krmiv v konvenčním a alternativních systémech. Agrometeorologie a agroklimatologie. Fenologie a agrometeorologická kritéria. Obsah cvičení:

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Uvést posluchače do specifické problematiky agroekosystémů. Vytvořit rámcovou představu o vývoji zemědělské krajiny a zemědělských technologií a o filozofických východiscích a praktických souvislostech různých způsobů hospodaření. Seznámit se základními principy konvenčního intenzívního zemědělství a upozornit na jeho negativní dopady. Seznámit s alternativními variantami zemědělství. Seznámit s teoretickými i praktickými aspekty fungování agroekosystémů.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2000/2001).
Doporučená literatura
  • Anonym: Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin. MZ ČR, Praha 1996.
  • Čača J. a kol.: Zemědělská fytopatologie. SZN, Praha 1981. Háš a kol.: Energie v zemědělství. SZN, Praha 1985.
  • Havlíček V. a kol.: Agrometeorologie. SZN, Praha 1986.
  • Ivanič J., Havelka B., Knop K.: Výživa a hnojenie rastlín. Príroda Bratislava – SZN, Praha 1979. Petr J. a kol.: Rukověť agronoma. SZN, Praha 1989.
  • k dispozici je velké množství učebních textů zemědělských a agronomických fakult, vysokoškolských učebnic aj materiálů z dané problematiky.
  • Zítek T. a kol.: Mechanická ochrana rostlin. MZ ČR, ZN Brázda, Praha 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -