Předmět: Půdní mikrobiologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Půdní mikrobiologie
Kód předmětu KBE/517
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
 • Bárta Jiří, Ing. Ph.D.
 • Kaštovská Eva, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Úvod pro problematiky: Půda jako životní prostředí mikroorganismů, buňka a základní buněčné procesy 2. Základní skupiny půdních mikroorganismů: Viry, bakterie, archea, houby, (prvoci, řasy) 3-4. Metabolické dráhy spojené se ziskem energie 5-6. Produkce a fungování extracelulárních enzymů 7. Růst: Fáze růstu, efektivita využití substrátu, potřeba živin, stechiometrie 8. Vliv vnějších faktorů na růst a aktivitu mikrobního společenstva 9-10. Cyklus C, N a P, diverzita metabolismu prokaryot, přeměny a stabilizace organické hmoty v půdě 11. Metody studia složení a aktivity půdních mikrobních společenstvev 12-13. Diskusní semináře, kritické hodnocení vědeckých článků a presentace výsledků ze cvičení. Obsah cvičení: Určit vliv daného faktoru prostředí na vybrané procesy mikrobního metabolismu. Skupina 2-3 studentů bude řešit přesně definovaný projekt zaměřený na dílčí problematiku půdních mikrobiálních procesů. Jejich úkolem je založit experiment, provést měření a vyhodnocení výsledků a presentovat na závěrečném diskusním semináři. Studenti se v rámci cvičení seznámí s půdně mikrobiologickými přístupy, jejichž principy byly vysvětleny během přednášek. Použijí metody stanovení množství a aktivity půdních mikrobních společenstev. Dále každý student prostuduje jeden zadaný vědecký článek a seznámí ostatní s jeho výsledky v 15 minutové prezentaci

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Laborování
 • Účast na výuce - 60 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Podat ucelený obraz o struktuře a funkci mikrobních společenstev v půdě, především o jejich zapojení do koloběhu uhlíku, dusíku i ostatních biogenních prvků. Naučit studenty (i) samostatně pracovat na projektu a interpretovat dosažené výsledky, a (ii) kriticky zhodnotit výsledky publikované v mezinárodních časopisech.
znalost fungování půdních mikrobiálních procesů v různých podmínkách pochopení propojení cyklů živin v systému kritické hodnocení experimentů a vědecké literatury v oboru vyhodonocení a diskuse výsledků vlastního laboratorního experimentu
Předpoklady
Základní znalosti v oblasti půdní biologie a ekologie základní znalosti bezpečnosti práce v laboratoři

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška, Vypracování laboratorních protokolů

Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 1999/2000). Speciální kurz doktorského studijního oboru Biologie ekosystémů a Botanika
Doporučená literatura
 • Cardon Z., Whitbeck J. The Rhizosphere: An ecological perspective. Academic Press, London, 2007. ISBN 978012088775.
 • de Bruijn F.J. Molecular microbial ecology of the rhizosphere. Hoboken : Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 978-1-118-29629-5.
 • Kirchman D.L. Processes in Microbial Ecology. Oxford University Press, New York, 2012. ISBN 978-0-19-957692-9.
 • Paul E. A., Clark F. E. Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press, London, 1996.
 • Paul E.A. Soil microbiology, ecology, and biochemistry. Academic Press, London, 2015.
 • van Elsas D., Jansson J.K., Trevors J.T. Modern Soil Microbiology. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2007. ISBN 978-0-8247-2749-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Botanika (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní