Předmět: Půdní zoologie

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Půdní zoologie
Kód předmětu KBE/519
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rusek Josef, prof. RNDr. DrSc.
 • Pižl Václav, RNDr. CSc.
 • Devetter Miloslav, RNDr. Ph.D.
 • Starý Josef, RNDr. CSc.
 • Tajovský Karel, RNDr. CSc.
 • Háněl Ladislav, RNDr. CSc.
 • Šustr Vladimír, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: Úvod, vymezení pojmů a náplně půdní zoologie. Historický přehled vývoje půdní zoologie ve světě a u nás. Základní kategorizace a členění zooedafonu podle vztahu k půdě, podle ekomorfologických a ekofyziologických adaptací, velikostní kategorie. Přehled půdních živočichů, základní charakteristika každé skupiny, její biologické a ekologické charakteristiky, potravní vztahy, životní formy, ekofyziologické adaptace, význam v půdě, velikost populací v různých ekosystémech. Půda jako prostředí pro zooedafon (pevná, kapalná a plynná fáze, půdní profil, horizonty …). Ekofyziologie půdních živočichů (voda, teplota, dýchání, trávení, orientace v půdě). Půdní fauna a vývoj půdní mikrostruktury, půdních typů a úrodnosti půdy. Zooedafon v přirozených a člověkem ovlivněných půdách. Využití půdní fauny k bioindikaci negativních vlivů na ekosystémy a krajinu. Obsah cvičení: Metodika odběru a extrakce půdních vzorků, určování a zhotovování mikroskopických preparátů třídění materiálu Protozoa, Nematoda, Enchytraeidae, Lumbricidae, Acarina, Isopoda, Diplopoda, Chilopoda, Collembola, larvy hmyzu, půdní mikromorfologie.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Seznámit posluchače se základy půdní zoologie, přehledem půdních živočichů, s jejich biologií, morfologickými formami, s jejich ekologií a ekofysiologií. Zdůraznění významu půdní fauny pro vývoj půd, jejich mikrostruktury a pro tvorbu humusu a jeho forem. Význam zooedafonu pro úrodnost půdy a při studiu antropogenních vlivů na životní prostředí a půdu.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím lichým letopočtem (např. 1999/2000).
Doporučená literatura
 • Brauns A., 1968: Praktische Bodenbiologie. Stuttgart, Gustav Fischer Verl., 470 pp..
 • Coleman D. C. et Crossley D.A. 1996: Fundamentals of Soil Ecology. Institute of Ecology, University of Georgia, Academic Press..
 • Dunger W., 1964: Tiere im Boden. Neue Brehm-Bücherei. Wittenberg Lutherstadt; Ziemsen Verlag, 265 pp..
 • Eisenbeis G. et Wichard W., 1985: Atlas zur Biologie der Bodenarthropoden. Stuttgart. N. York, Gustav Fischer Verl., 434 pp..
 • Kevan D. K. McE., 1962: Soil animals. London; H. F. & Witherby Ltd., 237 pp..
 • Lavelle P. et Spain A. V. 2005: Soil Ecology. Kluwer Academic Publishers, 654 pp..
 • Wallwork J. A., 1970: Ecology of Soil Animals. New York, McGraw-Hill, 283 pp..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ekologie živočichů (1) Biologické obory - -
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Entomologie (1) Biologické obory - -