Předmět: Ekologie půdy

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Ekologie půdy
Kód předmětu KBE/521
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
  • Urbanová Zuzana, RNDr. Ph.D.
  • Luláková Petra, Ing. Mgr.
  • Mastný Jiří, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Funkce půdy v ekosystému (vymezení funkce a srovnání jednotlivých ekosystémů). 2.Tvorba půdy (zvětrávání, hlavní půdotvorné faktory(důraz na vliv hornin). 3. Klasifikace půdy (taxonomie a nomenklatura, používané klasifikační systémy, půdní druhy). 4. Fyzikální vlastnosti půdy (textura, struktura, voda v půdě, teplota, aerace). 5. Půdní koloidy (typy a vlastnosti, výměnné kapacity, sorpce). 6. Půdní reakce (acidita, alkalinita, zasolenost). 7. Půdní organická hmota. 8. Ekologie půdních organismů. 9. Koloběh živin v půdě (dusík, fosfor, síra a mikroelementy). 10. Antropogenní vlivy (obhospodařování, eroze, znečištění) a kvalita půdy. 11. Presentace esejů. Obsah cvičení: V blokovém cvičení seznámit z odběrem a přípravou půdních vzorků, se základními fyzikálními, chemickými a biologickými metodami a normami používanými při hodnocení kvality půd v ČR a v rámci EU (ISO normy)

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Semestrální práce - 24 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 54 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit v s funkcí půdy v suchozemském ekosystému, s tvorbou, vývojem a klasifikací půd, s nejvýznamnějšími faktory určujícími vlastnosti půd a s roli půdních organismů v transformaci živin a jejich uvolňování pro rostliny. Kurz stručně shrnuje do jednoho celku informace obsažené v kurzech zaměřených na půdu. Obsahuje základní informace potřebné pro plné porozumění problematiky přednášené v rámci kurzu Znečištění a degradace půdy. Je určen především pro studenty bakalářského stupně studia Péče o životní prostředí, ale i pro všechny studenty, kteří potřebují získat povšechný přehled o půdě.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Brady N.C. Weil R.R. The nature and properties of soils.. Prentice Hall.
  • Coleman D.C. et al. Fundamentals of soil ecology. Acad Press, 2004.
  • Paul E.A., Clark F.E. Soil microbiology and biochemistry. Acad Press, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Botanika - specializace Vegetační ekologie (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Botanika - specializace Ekologie populací a společenstev (1) Biologické obory - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Letní