Předmět: Biologie ochrany přírody

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Biologie ochrany přírody
Kód předmětu KBE/542
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kučera Tomáš, doc. RNDr. Ph.D.
  • Jersáková Jana, doc. RNDr. Ph.D.
  • Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Úvod. Biologie ochrany přírody jako vědecká disciplína. 2. Biodiverzita. Taxon, speciace. Lokální, regionální a globální diverzita a faktory, které ji podmiňují. Hot-spots, indikátory, vlajkové a deštníkové druhy. Relikty a endemity. 3. Ohrožení biodiverzity. Rychlosti a příčiny vymírání. 4. Ochranářská genetika. Genetická diverzita. Metody studia. 5. Druhová ochrana na úrovni populací. Problémy malých populací. Metody studia. Teorie metapopulací. 6. Ochrana přírody v prostoru a čase. SLOSS. Ostrovní biogeografie. 7. Ochrana rostlin in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. 8. Ochrana přírodních stanovišť a krajiny. 9. Ochrana malých živočichů in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. 10. Ochrana velkých živočichů in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. 11. Ekologie obnovy. Městská ekologie. Ochrana akvatických stanovišť. 12. Biologie ochrany přírody a globální oteplování. Obsah cvičení: Exkurze 1 den - NP, CHKO, BR Šumava. Exkurze 1/2 dne - CHKO a BR Třeboňsko. Exkurze 1/2 dne - CHKO Blanský les. Exkurze 1/2 dne ZOO Ohrada. Odkaz na další informace: http://kbe.prf.jcu.cz/cs/kbe542

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur), Individuální příprava ke zkoušce, Exkurze
  • Exkurze - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem této přednášky je seznámit posluchače se základy moderních biologických východisek a postupů aplikovaných v praktické ochraně přírody a krajiny.
Absolventi budou schopni: orientovat se v současných problémech biologie ochrany přírody a v jejich možném řešení.
Předpoklady
Student se orientuje v základní ekologii.

Hodnoticí metody a kritéria
Test, Seminární práce

Periodicita: v každém akademickém roce. Účast na exkurzích je kontrolována. V polovině semestru jsou znalosti ověřovány průběžným testem, jehož výsledky se kombinují se závěrečným zkouškovým testem. Student musí vypracovat semestrální prácí, kterou následně obhájí.
Doporučená literatura
  • Primack R.B., Kindlmann P., Jersáková J. (2011). Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha..
  • Pullin A.S. (2002). Conservation Biology. Cambridge University Press..
  • Tkadlec E. (2008). Populační ekologie: struktura, růst a dynamika populací. Univ. Palackého v Olomouci, Olomouc..
  • Kolář et al. Ochrana přírody z pohledu biologa. Dokořán, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Biologické obory - Zimní
Zemědělská fakulta Biologie a ochrana zájmových organismů (2013) Zemědělství a lesnictví 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - Zimní
Zemědělská fakulta Biologie a ochrana zájmových organismů (2013) Zemědělství a lesnictví 1 Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie pro vzdělávání (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Přírodovědecká fakulta Učitelství biologie pro střední školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Přírodovědecká fakulta Biologie - specializace Antropologie (1) Biologické obory - Zimní