Předmět: GIS I.

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu GIS I.
Kód předmětu KBE/548
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Semančíková Eva, Ing.
  • Grill Stanislav, Mgr.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: 1) Úvod do předmětu - obecná charakteristika GIS, základní pojmy, data vektorová, data rastrová, zdroje dat, kvalita dat. 2) Prostředí ArcGIS 9, geografická data, formát dat, ArcCatalog, ArcMap, Toolbox. 3) Projekt, práce s vrstvami, práce s atributy, vytváření legend a popisků. 4) Práce s geodatabází, tvorba výstupů 5) Souřadnicové systémy, zobrazení dat v různých projekcích, zadávání souřadnicového systému vrstvám. 6) Dotazování na data, vytváření nových vrstev na základě výběru. 7) Prostorové operace s daty (oříznutí dat, průnik dat, buffer) 8) Prostorové operace s daty (propojení dat, práce databázemi, výpočet atributových hodnot) 9) Tvorba dat - Práce s GPS 10) Tvorba dat - digitalizace 11) Práce s rastrem - ukázka rastrových dat, georeference 12) Základní operace s rastry

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace
  • Účast na výuce - 36 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy GIS. Student by měl po absolvování kurzu mít přehled o možnostech zpracování dat v GIS a zvládnout jednoduché operace s geografickými daty v prostředí ArcGIS. ArcGIS.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Test, Průběžné hodnocení

Periodicita: v každém akademickém roce.
Doporučená literatura
  • Chrisman, N.: Exploring Geographic Information Systems. Weinheim, John Wiley & Sons, Inc., New Your, Chichaster, Brisbane, Toronto, Singapore, 1996..
  • P. A. Burrough, R. A. McDonnell: Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press, Oxford, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní
Přírodovědecká fakulta Botanika - specializace Vegetační ekologie (1) Biologické obory - Zimní
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (1) Ekologie a ochrana životního prostředí 2 Zimní