Předmět: Lesnictví

» Seznam fakult » FBI » KBE
Název předmětu Lesnictví
Kód předmětu KBE/550
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Cienciala Emil, doc. Ing. Ph.D.
 • Svoboda Miroslav, doc. Ing. Ph.D.
 • Beranová Jana, RNDr.
Obsah předmětu
Obsah přednášky 0. Úvod do studia - lesnictví v souvislostech 1. Vymezení pojmů. Využívání lesů člověkem a vývoj lesnictví - Definice lesa a lesnictví. Vliv člověka na les v průběhu času. Počátky lesního hospodářství. Holosečné hospodaření. Změny hospodaření v lesích střední Evropy ve 20. století a výzva pro lesnictví 21. století. 2. Klasické lesnictví a lesnické názvosloví - Terminologie a předměty klasického lesnictví a lesnického provozu (hospodářský způsob, hospodářský plán, hospodářská úprava lesa, zakládání a pěstění lesů, taxace, legislativa). Fungování hospodářského a přirozeného lesa. 3. Význam lesa pro člověka, multifunkční lesnictví - Dřevní a nedřevní produkce. Les a vodní režim v krajině. Ochranné působení lesa. Další význam lesa. Lesnické instituce. 4. Rizika pro les a ochrana lesa - Myslivost, biotičtí, abiotičtí a antropogenní škodliví činitelé. Právní úprava. Územní ochrana přírody. Genetika a šlechtění. Druhová skladba lesa, uplatnění exotických dřevin 5. Naše současné lesy a lesnická typologie - Vývoj lesních společenstev a migrace druhů. Výšková stupňovitost lesů, význam stanoviště, lesnická typologie a diferenciace lesnického hospodaření 6. Ekologie lesa - Úvod do ekofyziologie. Mezní činitelé. Energetická bilance, cyklus uhlíku, živinová bilance. Ekosystém - organizace a vazby. Sukcese. Biodiverzita. Vodní provoz lesních porostů. 7. Zjišťování stavu lesa (teorie) - K čemu jsou údaje o lesích? Postupy provozní a statistické inventarizace. Dálkový průzkum. Monitoring a inventarizace lesa v republice a v zahraničí. Kvantitativní údaje o lesích. 8. Zjišťování stavu lesa (praxe)- Technologie k zjišťování údajů o lesích včera a dnes. Praktická demonstrace a cvičení. 9. Přírodě blízké hospodaření - cesta pro středoevropské lesnictví 21. Století - Uplatnění nových metod pěstování lesa v 21 století. Typy vývoje lesa. Přírodě blízké lesnictví a jeho prosazování v podmínkách ČR. 10. Narušená rovnováha moderního světa, lesnická strategie - Globální problémy ve vztahu k lesům a lesnictví. Odlesňování, umělá lesní společenstva. Obchod se dřevem a certifikace lesů. Světové a evropské iniciativy zaměřené na ochranu a trvalé využívání lesních ekosystémů. Lesnická politika. 11. Lesnictví a změna klimatu - Změna růstového prostředí a její dopady na les. Problematika adaptace. Mitigační možnosti lesů. Emisní inventura, lesnictví a krajina v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. 12. Lesnický výzkum - Metody a postupy lesnického výzkumu. Klíčová témata současného lesnického výzkumu. Kam směřuje lesnictví? Obsah cvičení Jizerské hory - Lesnictví a ochrana přírody v praxi

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou lesnictví v jeho širším kontextu. Studenti pochopí příčiny současného stavu lesů a budou vnímat lesnictví v jeho multifunkčním pojetí. Lesnická terminologie, znalost základů lesnictví a jeho alternativ a povědomí o ekologii přispějí k vnímání lesnictví v potřebných souvislostech a zlepší komunikaci absolventů s odborníky lesnického sektoru.

Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Periodicita: pouze v akademickém roce začínajícím sudým letopočtem (např. 2000/2001).
Doporučená literatura
 • EEA, 2008. European forests - ecosystem conditions and sustainable use. Report No 3, 105 pp..
 • Fanta J, 2007. Lesy a lesnictví ve střední Evropě. Živa 1 - 6..
 • Freer-Smith PH, Broadmeadow MSJ, Lynch JM (eds.) 2007. Forestry and Climate Change, CAB International, 253 pp. (ISBN 978-1-84593-294-7)..
 • Košulič M st. 2010. Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu. FSC Česká republika, 449 stran. (ISBN 978-80-254-6434-2)..
 • Metzl J, Košulič M 2006. 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem. OS FSC ČR, Brno, 3. vydání, 108 stran..
 • Míchal I, Petříček V (eds.) 1999. Péče o chráněná území. II. Lesní společenstva. AOPK ČR, Praha, 174 stran. (ISBN 80-86064-14-X)..
 • Plíva K. 2000. Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle souboru lesních typů, ÚHÚL Brandýs nad Labem..
 • Průša E. 2001. Pěstování lesů na typologických základech. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce. 593 s. + CD. (ISBN 80-86386-10-4).
 • Waring RW, Running SW 2007. Forest Ecosystems - Analysis at Multiple Scales, 3rd edition, Academic Press, 420 pp. (ISBN 978-0-12-370605-8)..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Přírodovědecká fakulta Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (1) Ekologie a ochrana životního prostředí - -